Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập Tổ thư viện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcs Thái Bình Trung
Ngày gửi: 10h:08' 11-12-2010
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 1111
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:11/QĐ.HT Thái Bình Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập công tác Thư viện
năm học 2010 - 2011.
----------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG

cứ vào mục 1 Điều 19 nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Qui định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thong ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Căn cứ bảng phân công nhiệm vụ năm học 2010-2011.
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn
QUYẾT ĐỊNH
- Điều 1: Nay thành lập Tổ công tác thư viện trường học năm học 2010-2011 gồm các ông bà có tên sau đây: (danh sách kèm theo).
- Điều 2: Cán bộ phụ trách thư viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện từ đầu năm học, tham mưu với Tổ trưởng để củng cố, phát triển thư viện nhà trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong tổ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh trong trường.
- Điều 3: Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 1. Phan Văn Huyền
Lưu.

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN
Năm học 2010 - 2011.
(Kèm theo số 11/QĐ.HT ngày 15/9/2010 của Hiệu trưởng)

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ

1
Phan Văn Huyền
Hiệu trưởng
Tổ trưởng

2
Phan Thị Lan
P.Hiệu trưởng
Tổ phó

3
Thái Thị Kim Tuyết
Giáo viên
Phụ trách thư viên

4
Lê Trung Toàn
CT.CĐCS
Tổ viên

5
Lê Thanh Kim Huệ
TPT
Tổ viên

6
Huỳnh Thị Xuân Tuyến
TKT, GVCN lớp 81
Tổ viên

7
Phan Thị Thanh Trúc
TKT, GVCN lớp 82
Tổ viên

8
Phạm Thị Kim Hồng
GVCN lớp 61
Tổ viên

9
Nguyễn Thị Thu Nga
GVCN lớp 62
Tổ viên

10
Phan Thị Bình Phương
GVCN lớp 71
Tổ viên

11
Nguyễn Thị Điệu
GVCN lớp 72
Tổ viên

12
Nguyễn Thị Bé Sáu
GVCN lớp 9
Tổ viên


(Tổng cộng danh sách này có 12 người)
 
Gửi ý kiến