Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

câu phủ định

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Nghệ
Ngày gửi: 18h:01' 07-12-2010
Dung lượng: 486.4 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Bài22:
Tiếng Việt
Câu phủ định
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Tiến
Sinh viên thực hiện:Trương Bùi Thùy Linh
Lớp: Văn – SửB K43
Mục tiêu
Chuẩn bị của GV, HS
Nội dung bài giảng
Mục tiêu: Giúp học sinh
Hiểu rõ đặc điểm hỡnh thức câu phủ định.
Nắm v?ng chức nang của câu phủ định.
Kĩ nang: Biết sử dụng câu phủ định phù hợp với tỡnh huống giao tiếp.
Thái độ: Giáo dục ý thức học tập.
Giáo viên:
Sách giáo khoa, sách giáo viên, bảng phụ
? Học sinh:
- Ôn tập kiến thức cũ, chuẩn bị bài mới.
Câu 1. Hãy nêu chức năng của câu trần thuật?
* Trả lời: Câu trần thuật thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả.
- Ngoài ra câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
Câu 2. Xác định chức năng của các câu trần thuật sau:
Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ bốn lăm, năm mươi. Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại.
A. Thông báo sự xuất hiện của Cai Tứ;
B. Kể về Cai Tứ;
C. Miêu tả ngoại hình của Cai Tứ;
D. Cả A, B, C đều đúng.
Kiểm tra bài cũ
O
Tiết 91. CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Hình thức
* Xét những câu sau đây:
a. Nam đi Huế.
b. Nam không đi Huế.
c. Nam chưa đi Huế.
d. Nam chẳng đi Huế.
Tiết 91. CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Hình thức:
- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng, không phải (là), đâu có phải (là) ...
*Ví dụ:
Lan không phải là sinh viên.
Tiết 91. CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Hình thức:
- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng, không phải (là), đâu có phải (là) ...
*Ví dụ: Lan không phải là sinh viên.
2. Chức năng:
* Câu hỏi thảo luận nhóm:
Xác định các câu phủ định trong đoạn hội thoại sau và cho biết các nhân vật trong đoạn hội thoại này sử dụng câu phủ định để làm gì?

Tài: - Đạt à, hè này cậu về quê chơi hả?
Đạt: - Ừ, tuần sau tớ sẽ đi.
Tài: - Mình nghe nói Hùng cùng đi với bạn à?
Đạt: - Đâu có, bạn ấy ở nhà mà.
Tài: - Thế bố bạn có đi với bạn không?
Đạt - Bố mình không đi, mình đi một mình thôi.
Tài: - Vậy, bạn cho mình đi cùng với nhé.
Tài: - Đạt à, hè này cậu về quê chơi hả?
Đạt: - Ừ, tuần sau tớ sẽ đi.
Tài: - Mình nghe nói Hùng cùng đi với bạn à?
Đạt: - Đâu có, bạn ấy ở nhà mà.
Tài: - Thế bố bạn có đi với bạn không?
Đạt - Bố mình không đi, mình đi một mình thôi.
Tài: - Vậy, bạn cho mình đi cùng với nhé.
Tiết 91. CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Hình thức:
- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng, không phải (là), đâu có phải (là) ...
*Ví dụ: Lan không phải là sinh viên.
2. Chức năng:
Câu phủ định dùng để:
- Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ ( Câu phủ định miêu tả ).
- Phản bác một ý kiến, một nhận định ( Câu phủ định bác bỏ )
* Bài tập nhanh:
Trong đoạn trích sau, những câu nào có từ ngữ phủ định? Mấy ông thầy bói xem voi dùng những câu có từ ngữ phủ định để làm gì?
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo:
- Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
( Thầy bói xem voi )
* Gợi ý: Những câu phủ định trong đoạn trích là:
Phản bác lại nhận định phía trước
* Xác định chức năng của câu phủ định sau:
Nó không giỏi toán.
* Gợi ý:
* Lưu ý: Sự phân biệt câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ không phải khi nào cũng được thể hiện rõ bằng hình thức. Nhiều khi phải đặt câu phủ định trong một tình huống sử dụng cụ thể mới biết nó thuộc loại nào.
Tiết 91. CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Hình thức:
- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng, không phải (là), đâu có phải (là) ...
*Ví dụ: Lan không phải là sinh viên.
2. Chức năng:
Câu phủ định dùng để:
- Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ ( Câu phủ định miêu tả ).
- Phản bác một ý kiến, một nhận định ( Câu phủ định bác bỏ ).
II. Luyện tập:
* Ghi nhớ ( SGK/ Tr 53)
Baøi taäp 1/53:
a)Taát caû quan chöùc nhaø nöôùc vaøo buoåi saùng ngaøy khai tröôøng ñeàu chia nhau ñeán döï leã khai giaûng ôû khaéêp caùc tröôøng hoïc lôùn nhoû .Baèng haønh ñoäng ñoù, hoï muoán cam keát raèng ,khoâng coù öu tieân naøo lôùn hôn öu tieân giaùo duïc theá heä treûcho töông lai.
b)Toâi an uûi laõo:
_Cuï cöù töôûng theá ñaáy chöù noù chaû hieåu gì ñaâu! Vaû laïi ai nuoâi choù maø chaû baùn hay gieát thòt! Ta gieát noù chính laø hoaù kieáp cho noù ñaáy, hoaù kieáp ñeå cho noù laøm kieáp khaùc.
c)Khoâng, chuùng con khoâng ñoùi nöõa ñaâu. Hai ñöùa aên heát ngaàn kia cuû khoai thì no moøng buïng ra roài coøn ñoùi gì nöõa.
_Câu được viết lại:
Choắt chưa dậy được.
_Nghĩa của câu thay đổi vì từ chưa chỉ phủ định sự việc trong 1 thời gian nhất định, còn từ không lại phủ định sự việc 1 cách tuyệt đối ? Câu trước hợp hơn.
BÀI TẬP 3/54
BÀI TẬP 4/54:
_ Cả 4 câu đều không phải là câu phủ định nhưng được dùng để phản bác một sự việc.
_Đặt câu tương đương:
a) Ngôi nhà này không đẹp.
b) Chẳng có chuyện đó.
c) Bài thơ này không hay.
d) Tôi chẳng sung sướng gì hơn cụ.
- Học thuộc phần ghi nhớ..
- Làm bài tập 5, 6.
CBB: Chương trình địa phương (Phần tập làm văn)
- Viết đoạn văn thuyết minh một di tích, hoặc thắng cảnh ở địa phương em.
*Dặn dò:
Xin chào tạm biệt
Trân trọng cảm ơn quý thầy cô!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓