Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI 23 VI TRI GIOI HAN HINH DANG LANH THO VIET NAM

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Dưỡng
Ngày gửi: 11h:41' 31-10-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
VỊ TRÍ GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG, LÃNH THỔ VIỆT NAM

Giáo Viên : Trần Phong Nhiên Hạnh
Môn : Địa Lý _ Lớp 8
A . Kiểm tra kiến thức cũ
B . Mục tiêu bài dạy
C . Nội dung bài học
D . Giảng bài học mới
E . Củng cố bài
G . Chuẩn bị tiết học sau
H . Phụ lục
Bài 23
1.Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước ta vào thời gian nào?
2.Nước VN bắt đầu đổi mới từ năm nào?
3. VN gia nhập ASEAN vào năm nào?
4. Nước VN cơ bản sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm nào?
a. 1995
b. 2020
c. 1945
d.1986
Ghép nối
Kiểm tra kiến thức cũ
Next
Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 là gì?
Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 là :
+Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển.
+Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ta.
+Tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp
Tự luận 2
Mục tiêu bài học
Sau bài học, HS cần:
* Xác định vị trí, giới hạn, diện tích, hình dạng vùng đất liền, vùng biển Việt Nam.
* Hiểu được tính toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam bao gồm vùng đất , vùng biển và vùng trời gắn bó chặt chẽ với nhau.
* Đánh giá được giá trị cơ bản của vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ đối với môi trường tự nhiên, các hoạt động kinh tế - xã hội của nước ta.
* Có kỹ năng đọc bản đồ và phân tích mối liên hệ địa lí.
Nội dung bài học
: 1.Vò trí vaø giôùi haïn laõnh thoå:
a) Phaàn ñaát lieàn : Dieän tích : 329 247 km2
b) Phaàn bieån : Dieän tích khoaûng 1 trieäu km2.
c) Ñaëc ñieåm cuûa vò trí ñòa lí Vieät Nam veà maët töï nhieân :
* Vò trí noäi chí tuyeán.
* Vò trí gaàn trung taâm khu vöïc Ñoâng Nam A, luoàng gioù muøa.
* Caàu noái giöõa ñaát lieàn vaø haûi ñaûo.
2. Ñaëc ñieåm laõnh thoå:
a) Phaàn ñaát lieàn :
*) Uoán cong hình chöõ S, daøi, heïp ngang.
Next
Nội dung bài học
* ) Ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên:
+ Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa phong phú , đa dạng.
+ Có nhiều thiên tai
*) GTVT : thuận lợi
b) Phần biển:
Mở rộng về phía đông và đông nam.
Có nhiều đảo và quần đảo.
Có ý nghĩa về mặt an ninh và phát triển kinh tế
Vị trí thuận lợi, lãnh thổ mở rộng :
* Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.
* Nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Giảng bài mới
Các em hãy nh?n xét về thiên nhiên VN
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ
2. Đặc điểm lãnh thổ
Thiên nhiên Việt Nam rất đa dạng và phong phú
Xem phim
BÀI 23 : VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG
LAÕNH THỔ VIỆT NAM
1. V? TRÍ VÀ GI?I H?N LÃNH THỔ :
a. Ph?n đất li?n :
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
Đọc SGK trang 81, 82, 84
Em hãy tìm trên hình 23.2 các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng ( xem bảng 23.2)
Next
Bảng 23.2 Các điểm cực trên
phần đất liền Việt Nam
Bảng 23.2 Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam
Qua b?ng 23.3 em hãy tính

1) Từ Bắc vào Nam,phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ? Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?2)Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ?


3) Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?
Next
14,89 vĩ độ, nhiệt đới .
7,14 kinh độ
thứ 7 GMT
H.23.2 Bản đồ hành chánh Việt Nam
Cực Bắc
Cực Đông
Cực Nam
Cực Tây
Đọc sách giáo khoa trang 83
Bảng 23.1
Xem Baûng 23.1
Next
BÀI 23 :
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LAÕNH THỔ VIỆT NAM

Vò trí vaø giôùi haïn laõnh thoå :
a. Phần ñaát liền :

- Diện tích : 329 247 km2
Phần biển nước ta có diện tích khoảng bao nhiêu? Kể tên 2 quần đảo lớn nhất nuớc ta?
Next
Bài 23
V? TRÍ, GI?I H?N, HÌNH D?NG LÃNH TH? VI?T NAM
Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
a. Ph?n đất li?n :
- Diện tích : 329 247 km2
b. Ph?n biển :
Diện tích khoảng 1 triệu km2.
c. Đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên:
Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Trường Sa
Phần biển có diện tích khoảng 1 triệu km2
H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
Xác định vị trí nước ta trên bản đồ
Xác định đường chí tuyến và đường xích đạo trên bản đồ
Nước ta nằm trong
vùng nội chí tuyến
Next
Việt Nam có chung biên giới trên đất liền với những quốc gia nào?
Next
H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
Việt Nam có chung biên giới trên biển với những quốc gia nào?
Nước ta nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
Nước ta là cầu nối giữa đất liền và hải đảo, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo
Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta?
* Thiên nhiên đa dạng phong phú.
* Tự nhiên mang tính đặc sắc của khu vực khí hậu gió mùa .
* Có nhiều thiên tai .
H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
Next
Với vị trí trải dài gần 15 vĩ độ, mở rộng hơn 7 kinh độ, theo em hình dạng phần đất liền lãnh thổ của nước ta có đặc điểm gì? Có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội.
H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
Next
2) Đặc điểm lãnh thổ :
Xác định đường biên giới trên biển
4550 km
Xác định đường biên giới trên đất liền
3260 km
Phần đất liền có hình dạng như thế nào?


Hình
chữ
S
Nơi hẹp nhất của nước ta theo chiều Đông Tây ?
32. Quảng Bình
Next
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
Phần đất liền nước ta kéo dài theo chiều bắc - nam tới 1650 km (15 0vĩ tuyến)
Hình dạng lãnh thổ có
ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
Next
Thảo luận nhóm
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
Nội dung thảo luận từng nhóm
Nhóm 1 và 3 :
Hình d?ng lnh th? cĩ
?nh hu?ng gì t?i cc di?u ki?n t? nhin nu?c ta?
Nhĩm 2 v 4:
Hình d?ng lnh th? cĩ
?nh hu?ng gì t?i ho?t d?ng giao thơng v?n t?i ? nu?c ta?
Hình dạng lãnh thổ có
ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
Tự nhiên:
Thiên nhiên khác nhau ở mỗi vùng
Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biển
GTVT:
Xây dựng nhiều loại hình giao thông vận tải
Bị ảnh hưởng bởi thiên tai
Và bị chia cắt do kích thước hẹp ngang
Next
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
* ) Ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên:
+ Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa phong phú , đa dạng.
+ Có nhiều thiên tai
*) GTVT : thuận lợi
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
Next
Tên đảo lớn nhất?
Đảo Phú Quốc
Tên vịnh biển đẹp nhất?
Vịnh Hạ Long
Được UNESCO
công nhận là
di sản thiên nhiên
thế giới năm 1994
Tên quần đảo
xa nhất?
Trường sa (T.Khánh Hòa)
Dựa vào hình 23.2 và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết:
Phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam mở rất rộng về phía ñông và ñông nam. Trên biển Đông có nhiều ñảo và quần ñảo
Diện tích 1553 km2.
Gồm 1969 hòn đảo lớn và nhiều đảo nhỏ.
Gồm hai dạng: đảo đá vôi và đảo phiến thạch.
Mỗi đảo là mỗi hình dạng độc đáo với nhiều hang động nổi tiếng.
Hiện nay đang ở vị trí dẫn đầu trong danh sách bầu chọn 7 kỳ quan thế giới
Next
WEBSITE : www.new7wonders.com
Xem phim
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
KHAI THÁC DẦU KHÍ
KHAI THÁC THỦY SẢN
Phát triển kinh tế biển
Khó bảo vệ toàn vẹn lãnh hải.
Thiên tai
DU LỊCH
Khó khăn
Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta về cả hai mặt an ninh và phát triển kinh tế
Next
BÀI 23 : VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG
LAÕNH THOÅ VIEÄT NAM
-> * Nguồn lực cơ bản giúp phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội.
* Đưa VN hòa nhập nhanh chóng vào nền kinh tế của khu vực Đông Nam Á và thế giới .
-Vị trí thuận lợi,
lãnh thổ mở rộng
H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
Từ Bắc vào Nam phần đất liền lãnh thổ nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ?
B . 18 vĩ độ
C . 20 vĩ độ
A . 15 vĩ độ
ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Next
Đặc điểm phần đất liền nước ta ?
c. Uốn cong hình chữ S, kéo dài và hẹp ngang
ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Next
a. Trung tâm Đông Nam Á
b. Thuộc vùng nội chí tuyến
c. Cầu nối giữa đất liền và hải đảo
Đặc điểm nổi bật của vị trí nước ta ?
d. Cả ba ý trên
ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Next
Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng tổ quốc ta ?
Thuận lợi:
Phát triển kinh tế biển ? giúp tăng tính phát triển kinh tế toàn diện cho đất nước .
Tăng cường khả năng hội nhập kinh tế trong khu vực
Khó khăn:
Thiên tai , bảo lũ , hạn hán , ..
Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì trong vấn đề bảo vệ tổ quốc ta hiện nay?
Thuận lợi:
Vùng biển rộng lớn có ý nghĩa ngăn cách các thế lực ngoại xâm.
Khó khăn:
Khó bảo vệ lãnh hải
DẶN DÒ
H?c bài 23 .
Lam bài t?p câu 1, 2,3 trang 86 SGK
Đọc trước bài 24:
VÙNG BIỂN VI?T NAM
KÍNH CHÚC QUÝ TH?Y CÔ
SỨC KHỎE
Phụ Lục
Câu hỏi hoạt động cả lớp:
1)Từ Bắc vào Nam,phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ? Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?
2)Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ?
3)Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?
4) Diện tích phần đất liền nư?c ta?
Next
Phụ Lục
Hoạt động nhóm :
Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì đến:
- Điều kiện tự nhiên
- Hoạt động giao thông vận tải nước ta?
Next
Phụ Lục
Câu hỏi hoạt động cả lớp:
Dựa vào hình 23.2 và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết:
Tên đảo lớn nhất, thuộc tỉnh nào?
Tên vịnh biển đẹp nhất? Vịnh đó được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm nào?
Tên quần đảo xa nhất nước ta? Chúng thuộc tỉnh , thành phố nào?
Next
Phụ Lục
Vịnh hạ long
Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994
Diện tích 1553 km2.
Gồm 1969 hòn đảo lớn và nhiều đảo nhỏ.
Gồm hai dạng: đảo đá vôi và đảo phiến thạch.
Mỗi đảo là mỗi hình dạng độc đáo với nhiều hang động nổi tiếng.
Next
Phụ Lục
Quần đảo Trường Sa cách bờ biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) 248 hải lí (460km) cấu tạo bằng san hô.
Hoàng Sa và Trường Sa là hai huyện đảo đem lại khá nhiều thuận lợi cho nước ta nhờ vào nguồn lợi thuỷ hải sản phong phú.
No_avatar
thaksMỉm cười
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓