Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach tich hop thue vao mon GDCD va ngoai khoa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Thủy
Ngày gửi: 23h:09' 26-10-2010
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :KH – TrH Pá Lông, ngày 26 tháng 10 năm 2010.


KẾ HOẠCH
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ
VÀO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN


Căn cứ quyết định số 246/QĐ-TCT ngày 4/02/2010 của Tổng cục thuế về việc phê duyệt Đề án: “Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường”;
Căn cứ quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND Sơn La về việc phê duyệt Đề án: “Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010-2013)”;
Thực hiện công văn số: 797/SGD&ĐT ngày 28/9/2010 của sở GD&ĐT về việc thực hiện đề án phổ biến pháp luật thuế;
Thực hiện công văn số: 162/GD&ĐT – CM ngày 05/10/2010 của phòng GD&ĐT về việc thực hiện đề án phổ biến pháp luật thuế trong các trường THCS năm học 2010-2011;
Trường THCS Pá Lông xây dựng Kế hoạch hướng dẫn dạy học chính sách pháp luật Thuế vào môn Giáo dục công dân năm học 2010 – 2011 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ
1. Mục tiêu
Giáo dục chính sách, pháp luật thuế ở các lớp Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:
- Học sinh có những hiểu biết ban đầu về những nội dung có tính chất cơ bản về thuế: Thuế là gì ? Tại sao lại có thuế ? Thuế và cuộc sống của chúng ta. Nhìn từ góc độ lý luận, đó là: các hình thức huy động nguồn tài chính của Nhà nước, khái niệm thuế, những lợi ích mang lại từ thuế, hệ thống thuế hiện hành, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế.
- Học sinh biết liên hệ giữa kiến thức đã học với việc thu, nộp thuế, chính sách thuế của Nhà nước, ý nghĩa của thuế tại địa phương.
- Học sinh biết liên hệ giữa trách nhiệm của bản thân mình với công tác thuế.
- Học sinh có thái độ đúng đắn với công tác thuế tại địa phương.
- Học sinh có ý thức trở thành tuyên truyền viên tích cực cho công tác thuế.
2. Yêu cầu
Gồm 3 cấp độ:
- Cấp độ biết: Biết một số nội dung cơ bản về thuế.
- Cấp độ hiểu: Hiểu được ý nghĩa của thuế với cuộc sống của chúng ta.
- Cấp độ vận dụng: Liên hệ với thực tiễn địa phương, gia đình và bản thân.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
- Nhà trường phân công cán bộ quản lí và giáo viên tham gia tập huấn.
- Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ.
- Phân công chỉ đạo công tác giảng dạy lồng ghép và giảng dạy trong các tiết theo phân phối chương trình.
- Chỉ đạo phối hợp với chuyên môn, Đoàn, Đội tổ chức tuyên truyền, công tác ngoại khoá về phổ biến pháp luật thuế.
- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.
- Danh sách ban chỉ đạo lồng ghép, tích hợp phổ biến pháp luật thuế vào môn Giáo dục công dân
1 .Ông: Đinh Văn Tuy – Hiệu trưởng – Trưởng ban
2. Ông: Phạm Xuân Thủy – Phó Hiệu trưởng – Phó ban
3. Ông: Đặng Thị Thanh Phương - Giáo viên - Ủy viên
4. Ông: Vừ A Sò – Giáo viên - Ủy viên
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Lồng ghép vào bộ môn Giáo dục công dân:
- Lồng ghép vào bộ môn Giáo dục công dân theo phân phối chương trình đã biên soạn.
- Giảng dạy vào bộ môn Giáo dục công dân vào tuần 15 và 18 theo phân chương trình
2.Chương trình ngoại khoá:
- Hình thức tổ chức: Ngoại khoá “ Luật thuế với công dân Việt Nam”
- Quy mô: Toàn trường( từ lớp 6 đến lớp 9)
- Nội dung: Toàn bộ chương trình luật thuế từ lớp 6 đến lớp 9.
- Kinh phí do chi cục thuế chi trả.
III. CỤ THỂ NỘI DUNG
Chương trinh lồng ghép bộ môn Giáo dục công dân:
- Trong các tiết dạy môn Giáo dục công dân do giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn theo phân phối chương trình đã chỉ đạo.
- Trong các tiết dạy chính khoá trong bộ môn Giáo dục công dân.

TT

Họ và tên cán bộ giảng day

Khối/ lớp

Số tiết dạy

Thời gian thực
No_avatar

ai có tư liệu thuế để tích hợp vào giảng dạy môn gdcd thì cho mình xin với được không?

 

 
Gửi ý kiến