Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai phat bieu 20-10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quốc Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:03' 19-10-2010
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1528
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS SỐ 2 XUÂN HÒA
Bộ phận Công Đoàn

Bài phát biểu chào mừng
lễ kỉ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu, Thưa toàn thể đồng chí công đoàn viên trong nhà trường! Trong không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2010); hôm nay, tại Trường THCS Số 2 Xuân Hòa công đoàn trường THCS Số 2 Xuân Hòa trân trọng tổ chức kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Đến dự với buổi lễ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:
Về phía đảng uỷ, chính quyền có
1, Đ/C:………………………………………………………………………
2, Đ/C:………………………………………………………………………
3, Đ/C:………………………………………………………………………
- Về phía nhà trường
1. Đ/C Đinh Đông Phương - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường
2. Đ/C Phạm Đức Vinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường
3.Các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn và các tổ chức Chi đoàn, Đội thiếu niên tiền phong.
4. Các đồng chí công đoàn viên công đoàn.
Thay mặt Công đoàn nhà trường , Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i ®­îc g­Ø tíi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, c¸c c« gi¸o, c¸c n÷ c¸n bé c«ng nh©n viªn Đ/C ĐVCĐ, Đặc biệt là các chị em phụ nữ lời kính chúc sức khoẻ và hạnh phúc.
Kính thưa các quý vị đại biểu và chị em, anh em nam công thân mến!

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất – Trung hậu - Đảm đang” đã trở thành một biểu tượng cao đẹp. Suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đoàn kết, vượt khó khăn, đạt được những thành tích đáng trân trọng trong học tập, lao động, công tác, đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

§Ó cã ngµy 20/10 lÞch sö minh chøng cho quyÒn lµm chñ, quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ lµ c¶ mét cuéc ®Êu tranh kh«ng mÖt mái cña phô n÷ ViÖt Nam,V× vËy phô n÷ ViÖt Nam cã riªng mét ngµy, mét ngµy trµn ngËp hoa vµ nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp.Trong 365 ngµy trong n¨m, phô n÷ ViÖt Nam cã riªng mét ngµy ®Ó ®­îc c¶ x· héi quan t©m, ngîi ca, tri ©n vµ bµy tá niÒm kÝnh träng vµ ng­ìng mé. Mét ngµy cho nh÷ng vÊt v¶ cña nh÷ng ng­êi mÑ t¶o tÇn, nh÷ng ng­êi vî ®¶m ®ang, nh÷ng ng­êi ®·, ®ang vµ m·i m·i x©y dùng cuéc sèng nµy Êm no h¬n, h¹nh phóc h¬n.

Đối với các chị em trong nhà Trường THCS Số 2 Xuân Hòa nói riêng cũng đang nỗ lực hết mình khắc phục khó khăn cống hiến hết mình cho gia đình và xã hội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và trở thành đoàn viên công đoàn ưu tú “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là chỗ dự vững chắc cho gia đình và xã hội, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Với tư cách là một người đàn ông tôi vô cùng khâm phục sự vượt khó và hết lòng vì gia đình và xã hội của chị em cùng những đóng góp lớn lao của chị em cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và sự nghiệp giáo dục xã Xuân Hòa nói riêng các đồng chí đáng được tôn vinh.
Thay mặt cho nhà trường và công đoàn chúng tôi ghi nhận những thành tích của chị em và mong muốn các đồng chí hãy tiếp tục cố gắng phát huy
Ph¸t huy c¸c thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc cïng víi truyÒn thèng ®oµn, kÕt n¨ng ®éng s¸ng, t¹o cña tËp thÓ n÷ CBGV cña nhµ tr­êng chóng t«i hy väng r»ng c¸c c« gi¸o tiÕp tôc nªu cao truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam lu«n ®æi míi ®óng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp gi¸o dôc chung cña ®Êy n­íc, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiệm vụ được giao và là tổ ấm, chỗ dựa vững trắc trong mọi gia đình, xøng ®¸ng víi 8 ch÷ vµng “ Trung hËu, ®¶m ®ang, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o”
Kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và chị em phụ nữ Trường THCS Số 2 Xuân Hòa dối dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công
II. Tiếp theo chương trình sau đây xin mời:
Đ/C Đinh Đông Phương - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thay mặt BGH nhà trường lên có đôi lời phát biểu.
Xin cảm ơn đồng chí.

 Xuân Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2010
TM BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch
Đặng Quốc Huy


No_avatar

lay bai phat bieu

No_avatar

lay bai phat bieu

 
Gửi ý kiến