Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

biên bản thanh tra nhân dân 1 - đình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Đình
Ngày gửi: 20h:35' 03-10-2010
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 3055
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT CHIÊM HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-200
(PHẦN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÓNG GÓP)

Thời gian: Vào lúc giờ phút, ngày tháng 6 năm 2010.
Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Lộc.
Thành phần tham dự :
1. Ban Thanh tra nhà trường:
1. Bà Hà Thị Đình – Trưởng ban.
2. Ông Huy Toàn – Ban viên.
3. Ông Mai Ngọc Anh – Ban viên.
2. Về phía nhà trường và hội CMHS:
. 1.Bà Trần Thị Kim Quý - Hiệu trưởng.
2. Bà Nguyễn Thúy Liên – Kế toán.
3 Ông Nguyễn Khắc Cẩm – Hội trưởng hội cha mẹ HS.
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
1.Bà Trần Thị Kim Quý -Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo về hoạt động thu chi tài chính của nhà trường trong năm học 2009-2010.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2./Bà Nguyễn Thúy Liên - Kế toán nhà trường thông qua trước Ban Thanh tra nhân dân về các khoản thu chi tài chính năm học 2009-2010 (Phần ngân sách địa phương và PHHS đóng góp).
(Cần theo văn bản đã thống nhất thu trong PHHS vào đầu năm học- Cân đối thu và chi – Thừa, thiếu kinh phí trong từng khoản mục đã được thống nhất trong hội nghị PHHS đầu năm học 2009-2010)
a./ Nguồn thu đầu năm do Cha mẹ HS thống nhất:
-Tổng thu xây bờ rào:........................ -Tổng chi:...................... Cân đối:..............
-Tổng thu làm sân bê tông:............... .-Tổng chi:....................... Cân đối:..............
-Tổng thu Chi trả bảo vệ: ................. - Tổng chi:...................... Cân đối:..............
-Tổng thu: điện thắp: ....................... -Tổng chi:....................... Cân đối:..............
-Tổng thu nước uống + VS:................ .-Tổng chi:........................ Cân đối:...............
-Tổng thu khuyến học:...................... .-Tổng chi:........................ Cân đối:..............
-Tổng thu chăm sóc BHCC.............. -Tổng chi:......................... Cân đối:...............
-Tổng thu sửa máy tính..................... -Tổng chi:......................... Cân đối:.......... ….
- Tổng thu VSMT:............................. -Tổng chi:.......................... Cân đối:...............
-Tổng thu XD thư viện:............ …….. -Tổng chi:........................ Cân đối:...............
NHẬN XÉT:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
b. Nguồn thu ngân sách
+Nguồn thu: .............................................. –Số tiền:..............................
+Nguồn thu: ............................................... –Số tiền:..............................
+Nguồn thu: .................................................–Số tiền:..............................
+Nguồn thu: .................................................–Số tiền:..............................
Chi tiết các hoạt động đã chi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
NHẬN XÉT:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
c./ Các vấn đề tài chính còn tồn đọng chưa giải quyết được trong năm học 2009-2010:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
KẾT LUẬN CHUNG
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được thông qua trước các thành viên lúc h phút cùng ngày. Mọi người đều nhất trí theo văn bản đã ghi .
Biên bản này được lập thành 03 bản (01 Nhà trường – 01 Công đoàn trường
– 01 Lưu BTTND).
THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM TRA KÝ TÊN

VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG VỀ PHÍA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1. Trần Thị Kim Quý……………. 1. Hà Thị Đình………………
2. Nguyễn Thúy Liên…………….. 2. Mai Ngọc Anh…………….. 3. Bùi Huy Toàn……………
ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

Nguyễn Khắc Cẩm ……………..


PHÒNG GD-ĐT CHIÊM HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(

BIÊN BẢN KIỂM TRA
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TRONG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2008-2009

Thời gian: Vào lúc giờ phút, ngày tháng 6 năm 2009.
Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Lộc.
I./Thành phần tham dự :
1./Ban Thanh tra nhà trường:
1. Bà Hà Thị Đình – Trưởng ban.
2. Ông Huy Toàn – Ban viên.
3. Ông Mai Ngọc Anh – Ban viên.
2./Về phía nhà trường :
. 1.Bà Trần Thị Kim Quý - Hiệu trưởng.
2. Bà Nguyễn Thúy Liên – Kế toán.
I./NỘI DUNG KIỂM TRA
1./Bà Trần Thị Kim Quý - Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo về hoạt động thực hiện chế độ chính sách của người lao động năm học 2008-2009.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2./Bà Nguyễn Thúy
 
Gửi ý kiến