Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT Tự chọn English 10,11,12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kieu Van Tinh
Ngày gửi: 14h:51' 29-09-2010
Dung lượng: 210.0 KB
Số lượt tải: 940
Số lượt thích: 0 người

Phân phối chương trình tự chọn tiếng Anh lớp 10

Cả năm : 37 tuần = 35 tiết
HKI : 19 tuần =18 tiết
HKII : 18 tuần = 17 tiết

Học kỳ I

Bài
Chủ đề
Số tiết
Tiết theo PPCT
Ghi chú

Tự chọn 01
Grammar-Tenses of verbs
1
1


Tự chọn 02
Grammar-Gerund and to infinitive
1
2


Tự chọn 03
Writing-about people’s background
1
3


Tự chọn 04
Grammar-Past perfect & past simple
1
4


Tự chọn 05
Writing- a letter of complaint
1
5


Tự chọn 06
Grammar-Relative clauses
1
6


Tự chọn 07
Grammar- The present continuous/Be going to
1
7


Tự chọn 08
Grammar- The present perfect/ The present perfect passive
1
8


Tự chọn 09
Pronunciation-Exercises
1
9


Tự chọn 10
Pronunciation-Exercises
1
10


Tự chọn 11
Grammar- The past simple/Past perfect
1
11


Tự chọn 12
Speaking-Expressing agreements and disagreement
1
12


Tự chọn 13
Writing- a confirmation letter.
1
13


Tự chọn 14
Grammar- Because of and in spite of
1
14


Tự chọn 15
Grammar-Reported statements
1
15


Tự chọn 16
Grammar-Reported statements
1
16


Tự chọn 17
Review for the first’s term test (1)
1
17


Tự chọn 18
Review for the first’s term test (2)
1
18


Total

18
1Học kỳ II

Bài
Chủ đề
Số tiết
Tiết theo PPCT
Ghi chú

Tự chọn 19
Writing a letter of invitation
1
19


Tự chọn 20
Grammar- Conditional sentence type 2
1
20


Tự chọn 21
Grammar- The passive voice
1
21


Tự chọn 22
Pronunciation-Exercises
1
22


Tự chọn 23
Grammar- Conditional sentence type 3
1
23


Tự chọn 24
Writing-Describing information from a table
1
24


Tự chọn 25
Grammar- To+ infinitive to talk about purposes
1
25


Tự chọn 26
Grammar-Wh-questions
1
26


Tự chọn 26
Pronunciation-Exercises
1
27


Tự chọn 28
Writing- a profile
1
28


Tự chọn 29
Speaking-Expressing attitudes/preferences and talking about a film
1
29


Tự chọn 30
Writing- an anouncement
1
30


Tự chọn 31
Grammar- Attitudinal adjectives
1
31


Tự chọn 32
Grammar- Will & going to
1
32


Tự chọn 33
Grammar-Non defining & defining relative clauses
1
33


Tự chọn 34
Grammar-Comparatives and superlatives
1
34


Tự chọn 35
Review for the second’s term test
1
35


Total

17Phân phối chương trình tự chọn tiếng Anh lớp 11

Cả năm : 37 tuần = 35 tiết
HKI : 19 tuần =18 tiết
HKII : 18 tuần = 17 tiết

Học kỳ I

Bài
Chủ đề
Số tiết
Tiết theo PPCT
Ghi chú

Tự chọn 01
Writing about a friend
1
1


Tự chọn 02
Grammar- Infinitive with to/without to
1
2


Tự chọn 03
Grammar- Tense revision.
1
3


Tự chọn 04
Grammar- Infinitive and gerund
1
4


Tự chọn 05
Writing- a personal letter to describe a past experience
1
5


Tự chọn 06
Grammar- Passive infinitive and gerund
1
6


Tự chọn 07
Grammar- Gerund and present participle
1
7


Tự chọn 08
Speaking-Talking about literacy problems and offering solutions
1
8


Tự chọn 09
Grammar: Perfect gerund and perfect participle
1
9


Tự chọn 10
Writing- Describing information in a table
1
10


Tự chọn 11
Grammar- Reported speech with infinitive
1
11


Tự chọn 12
Speaking- Talking about a competition contest
1
12


Tự chọn 13
Writing-
 
Gửi ý kiến