Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án lớp 2-3 . buổi chiều

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Sang
Ngày gửi: 21h:02' 03-09-2010
Dung lượng: 273.5 KB
Số lượt tải: 1723
Số lượt thích: 0 người
Tuần 01

Thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2010
SÁNG
Tiết 1: TOÁN - 3A
ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.
I.MỤC TIÊU:
Kiến thức: ôn tập, củng cố cách đọc, viết, so sánh số có 3 chữ số.
Kĩ năng: rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh số có 3 chữ số.
Thái độ: ham thích học toán.
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2
2. HS: bảng con, toán sáng
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOAT ONG CUA GIAùO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

* Giôùi thieu bai


- GV : Trong giô hoc nay, caùc em seõ ôc oân tap veà oc, vieát va so saùnh caùc soá coù ba chõ soá.
- Nghe GV giôùi thieu.

* Hoat ong 1: Luyen tap - Thc hanh


Bai 1


- 1 HS neâu y/c cua bai tap 1.
- Vieát (theo maãu)

- Y/c HS t lam bai.
- HS ca lôùp lam vao vô.

- Yeâu caàu HS kiem tra bai nhau.
- 2 HS ngoài canh nhau oi cheùo vô e kiem tra bai cua nhau.

- Nhaân xeùt, chõa bai.


Bai 2


- 1 HS neâu y/c cua bai tap 1.


- Y/c HS ca lôùp suy nghó va t lam bai
- HS lam vao vô, 2 HS leân bang lam.

- Nhan xeùt, chõa bai.


 + Tai sao lai ieàn 312 vao sau 311?
 + Vì soá aàu tieân la soá 310, soá thù hai la 311, 311 la soá lieàn sau cua 310, 312 la soá lieàn sau cua 311.

 + Tai sao lai ieàn 398 vao sau 399?
 + aây la daõy soá t nhieân lieân tieáp xeáp theo thù t giam daàn. Moãi soá trong daõy soá nay baèng soá ùng ngay trôùc noù tr i 1.

Bai 3


- Y/c HS oc eà bai .
- 1 HS oc eà bai .

- Bai tap y /c chuùng ta lam gì?


- Y/c HS t lam bai.
- 3 HS leân bang, ca lôùp lam vao vô.

- Y/c HS nhan xeùt bai lam cua ban treân bang.


- Tai sao ieàn ôc 303 < 330 ?


- Y/c HS neâu caùch so saùnh caùc soá coù 3 chõ soá caùch so saùnh caùc pheùp tính vôùi nhau.
- Goi HS tra lôi.


Bai 4


- Y/c HS oc eà bai, sau où oc daõy soá cua bai


- Y/c HS t lam bai.
- HS ca lôùp lam vao vô.

- Soá lôùn nhaát trong daõy soá treân la soá nao?
- La 735.

- Vì sao noùi 735 la soá lôùn nhaát trong caùc soá treân?
- Vì 735 coù coá traêm lôùn nhaát.

- Soá nao la soá beù nhaát trong caùc soá treân? Vì sao?
- Soá 142 vì soá 142 coù soá traêm beù nhaát.

- Y/c HS oi cheùo vô e kiem tra bai cua nhau.


Bai 5


- Goi 1 HS oc eà bai .


- Y/c HS t lam bai.
- 2 HS leân bang, ca lôùp lam vao vô.

- Chõa bai, nhan xeùt va cho iem.
- Vieát caùc soá : 537; 162; 830; 241; 519; 425
a>Theo thù t t beù eán lôùn:
162; 241; 425; 519; 537
b>Theo thù t t lôùn eán beù:
537; 519; 425; 241; 162

* Hoat ong 2 : Cung coá, dan do (5’)
- Coâ va day bai gì?
- Goi HS nhaéc lai nhõng ND chính cua bai.
- Veà nha lam 1, 2, 3/3.
- Nhan xeùt, tieát hoc.

Tiết 4: TOÁN - 2A
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐÉN 100

I. MUC TIEÂU:
Giuùp hoc sinh cung coá veà:
-Đọc, vieát caùc soá t 0 eán 100. Thù t caùc soá.
-Soá coù mot chữ số, số coùhai chõ soá. Soá lieàn trôùc, lieàn sau cua mot soá.
II. CHUẩN Bị: GV. Bảng phụ
H S. Bộ ồ dung toaùn
III. CAùC HOAT ONG DAY HOC CHU YEáU:

Giaùo vieân
Hoc sinh

1
No_avatar

Toi muon co bo giao an lop 2 du cac mon hoc tu tuan 1 den tuan 35, neu ban nao co xin goi len mang dum .Thanh that cam on .

No_avatarf
tôi muốn có giáo án buổi chiều lớp 2, cho tôi xin với. Cảm ơn nhiều nha
No_avatar

tôi cần có giáo án phù đạo buổi chiều. bạn nào có cho mi nhf xin với

 

No_avatarf
ban nao can giao an lop 2 buoi chieu lien he minh ng.chung123
No_avatarf

Tôi muốn có giáo án tăng buổi lớp 3 môn toán và tiếng việt.Bạn nào có cho mình xin với.cảm ơn nhé

No_avatar

Tôi cần có GA buổi chiều lớp 3. Bạn nào có thì cho mình xin nhé.

Không biết ngượng

 

 

 
Gửi ý kiến