Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phan phoi chuong trinh tu chon

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Xuân Trường
Ngày gửi: 10h:01' 28-08-2010
Dung lượng: 19.0 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
ph©n phèi ch­¬ng tr×nh tù chän to¸n 8
n¨m häc 2010 - 2011
TiÕt Bµi d¹y
Chñ ®Ò 1: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
"1,2" Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
"3,4" Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
"5,6" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
"7,8" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
"9,10" Nh÷ng H§T ®¸ng nhí
11 ¤n tËp
12 KiÓm tra chñ ®Ò 1
Chñ ®Ò 2: Tø gi¸c
"1,2" "H×nh thang, h×nh thang c©n"
"3,4" "§­êng trung b×nh cña tam gi¸c, ®­êng trung b×nh cña h×nh thang"
"5,6" H×nh b×nh hµnh
"7,8" H×nh ch÷ nhËt
"9,10" "H×nh thoi, h×nh vu«ng"
11 ¤n tËp
12 KiÓm tra chñ ®Ò 2
Chñ ®Ò 3: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
"1,2" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung
"3,4" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc
"5,6" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm nhiÒu h¹ng tö
"7,8" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p
"9,10" Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p kh¸c
11 ¤n tËp
12 KiÓm tra chñ ®Ò 3
Chñ ®Ò 4: Ph©n thøc ®¹i sè
"1,2" Ph©n thøc ®¹i sè - TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
"3,4" Rót gän ph©n thøc
"5,6" Quy ®ång mÉu nhiÒu ph©n thøc
"7,8" "PhÐp céng, phÐp trï c¸c ph©n thøc"
"9,10" "PhÐp nh©n, phÐp chia c¸c ph©n thøc"
11 ¤n tËp
12 KiÓm tra chñ ®Ò 4
Chñ ®Ò 5: Tam gi¸c ®ång d¹ng
"1,2" §Þnh lý Ta lÐt trong tam gi¸c
"3,4" TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c
"5,6" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
"7,8" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
"9,10" C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c
11 ¤n tËp
12 KiÓm tra chñ ®Ò 5
Chñ ®Ò 6: Ph­¬ng tr×nh bËc nh¸t mét Èn
"1,2" Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt vµ c¸ch gi¶i
"3,4" Ph­¬ng tr×nh ®­a vÒ d¹ng ax+b = 0
"5,6" Ph­¬ng tr×nh tÝch
"7,8" Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu
"9,10" Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
11 ¤n tËp
12 KiÓm tra chñ ®Ò 6
Ng­êi lËp : §ç Xu©n Tr­êng
No_avatar
chao thay!toi rat thich phan phoi chuong trinh tu chon toan 8 cua thay>Mong thay gui cho toi giao an tu chon toan 8 duoc k?Gui theo dia chi nay nhe:Minhyahoo.com@gmail.com
 
Gửi ý kiến