Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cao PBGDPL 2000-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lăng Văn Đức
Ngày gửi: 08h:55' 17-08-2010
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người
Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa việt Nam
Độc Lập –Tự Do- Hạnh Phúc

BáO CáO
ĐáNH GIáCÔNG TáC PBGDPL CủA
NHà TRường Giai đoạn 2000-2010
Đơn vi : Trường THCS Yên VượngTháng 9 năm 2010

Phòng GD&ĐT Hữu Lũng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường THCS Yên Vượng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..../BC- GDPL
Yên Vượng, ngày 19 tháng 8 năm 2010
Báo cáo
Đánh giá Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2000-2010
Trường THCS Yên Vượng Huyện Hữu Lũng

Thực hiện kế hoạch số 936/KH-SGDĐT-TTr ngày 26/7/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường THCS;
Thực hiện công văn số Số: 584 /KH-GD ngày 10/08 /2010 phũng giỏo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng v/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;
Trường THCS Yên Vượng báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2000 - 2010 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL, ý thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần ổn định môi trường giáo dục, tăng cường hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước về giáo dục, gắn với việc thực hiện tốt các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Hai không", cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho người học góp phần xây dựng và hình thành môi trường giáo dục lành mạnh.
II. nhiệm vụ cụ thể;
1. Việc dạy học môn giáo dục công dân
- Thực hiện dạy chương trình : Đúng theo phân phối chương trình quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Việc bố trí giáo viên dạy: Bố trí giáo viên có năng lực đúng chuyên ngành chuyên môn GDCD .
- Tài liệu dạy và tham khảo: sách giáo khoa, sách giáo viên giảng dạy các khối lớp, các tranh ảnh và các bộ luật đã ban hành như: Luật giao thông đường bộ, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật bình đẳng giới, Luật bảo trợ trẻ em..........
- Các hoạt động ngoại khoá, NGLL hỗ trợ cho các hoạt động GDPL: các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, bình đẳng giới, bảo trợ trẻ em.
2.Công tác phổ biến giáo dục pháp luật :
- Tạo điều kiện cho CB, giáo viên dạy môn giáo dục CD và CBQL- GV - NV
được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức PL.
- Các tài liệu phục vụ PBGDPL trong nhà trường : Các bộ luật đã ban hành như: Luật dân sự, Luật hình sự, Luật bình đẳng giới, Luật bảo trợ trẻ em, Luật công chức, Luật giao thông, Luật hôn nhân và gia đình....
- Tình hình quản lý, khai thác , sử dụng tủ sách PL trong nhà trường :
Thường xuyên sử dụng tủ sách pháp luật trong nhà trường để phục vụ cho công tác giảng dạy.
- Kinh phí cho hoạt động PBGDPL trong 10 năm qua của nhà trường :
1.500.000 đồng.
3. Đánh giá chung về việc dạy PL và công tác PBGDPL trong nhà trường :
* Thuận lợi:
- Giáo viên trực tiếp gi
 
Gửi ý kiến