Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản họp HĐ trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hữu Đoan
Ngày gửi: 16h:26' 11-08-2010
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 2314
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Than, ngày 30 tháng 10 năm 2009

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2009
Hội đồng trường Tiểu học Hồng Qu a n g họp phiên đầu tiên nhằm thông qua Quyết định thành lập Hội đồng trường; Tổ chức phân công nhiệm vụ; Xây dựng quy chế hoạt động; đồng thời quyết nghị một số vấn đề quan trọng của nhà trường.

I. Thành phần hội đồng gồm có:
- Đặng Hữu Đoan – Chủ tịch Hội đồng trường
- Hoàng Thị Thuý Mai – Thư kí HĐT
- Phan Bá Đại – Thành viên HĐT
- Phùng Thị Thịnh – Thành viên HĐT
- Đỗ Thị Hà – Thành viên HĐT
- Phan Thị Anh Đào – Thành viên HĐT
- Đỗ Thị Thuận – Thành viên HĐT
- Đỗ Thị Nhàng – Thành viên HĐT
- Đỗ Hữu Thanh – Thành viên HĐT
- Đồng Thị Hoài – Thành viên HĐT

II. Nội dung họp:
1. Ông Đặng Hữu Đoan – Chủ tịch HĐt thông qua QĐ số 1510/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND huyện Than Uyên về việc Công nhận HĐT trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than.
2. Ông Đặng Hữu Đoan đọc bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than nhiệm kì 2009-2014 cụ thể là:

Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được giao

Đặng Hữu Đoan
Chủ tịch
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của HĐT

Hoàng T.T Mai
Thư kí
Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ Trường TH- Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kì họp, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng trường phê duyệt; thay mặt CTHĐT giải quyết công việc khi được uỷ quyền, thông báo kế hoạch hoạt động, kế hoạch hội họp của HĐT và các nội dung liên quan khác.

Phan Bá Đại
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 17 Điều lệ trường Tiểu học; Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng trường; báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường nghiêm túc, chính xác với Hội đồng trường và các cấp quản lí, chịu trách nhiệm về các báo cáo đó.

Phùng Thị Thịnh
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường TH. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học, quản lí khối 1 và những vấn đề liên quan khác

Đỗ Thị Hà
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường TH. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học, quản lí khối 1; Giám sát hoạt động, chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của khu Nậm Vai và những vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền được giao.

Phan T. Anh Đào
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường TH. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học, quản lí khối 1; Giám sát hoạt động, chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của khu Long Thăng và những vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền được giao.

Đỗ Thị Thuận
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường TH. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học, quản lí khối 1; Giám sát hoạt động, chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của khu Sắp Ngụa và những vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền được giao.

Đỗ Thị Nhàng
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường TH. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học, quản lí khối 1; Giám sát hoạt động, chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động của khu Trung tâm và những vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền được giao.

Đỗ Hữu Thanh
Uỷ viên
Thực hiện theo Điều 19 Điều lệ trường TH, chịu trách nhiệm vụ tổ chức, quản lý, báo cáo các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động phong trào khác có liên quan.

Đồng Thị Hoài
Uỷ viên
Thực hiện theo quy định tại điều lệ Công đoàn, thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chi trả chế độ cho CBGVNV, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC và
 
Gửi ý kiến