Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tao hinh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Thanh
Ngày gửi: 16h:29' 03-12-2008
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1200
Số lượt thích: 0 ngườiGiáo án: Tạo hình
Đề tài: Vẽ quà tặng chú bộ đội
Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Thanh
Trường mầm non Hoa Hồng
Lạng Giang
I- Môc ®Ých:
-TrÎ biÕt mét sè c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi
-TrÎ biÕt ngµy 22/ 12 lµ ngµy thµnh lËp Q§NDVN, th«ng qua ®ã tá lßng biÕt ¬n yªu quÝ c¸c chó bé ®éi Uíc mong lµm nghÒ cã Ých cho x· héi
-.Mong muèn t¹o ra ®­îc s¶n phÈm nghÖ thuËt ®Ó tÆng c¸c chó.
- TrÎ cã kü n¨ng vÏ, t« mµu, phèi hîp c¸c ®­êng nÐt ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm m×nh mong muèn.BiÕt bè cô tranh c©n ®èi, mµu s¾c phï hîp.
II- ChuÈn bÞ:
- Mét sè h×nh ¶nh vÒ c«ng viÖc cña nghÒ bé ®éi.
- Mét sè tranh vÏ tÆng chó bé ®éi
- Vë t¹o h×nh cña trÎ, s¸p mµu
- Vi tÝnh, ®µn oocgan
-Gi¸ t¹o h×nh…
III- C¸ch tæ chøc:
Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ xem mét sè c«ng viÖc, ho¹t ®éng cña nghÒ bé ®éi.(Xem trªn vi tÝnh hoÆc ti vi)
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung nh÷ng h×nh ¶nh ®ã.
- Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m yªu quÝ, biÕt ¬n chó bé ®éi.
Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ quan s¸t mét sè tranh mÉu .
- DÉn d¾t trÎ
Chú bộ đội hành quân
Gìơ tập luyện
Tham gia làm đường
Vẽ mũ tặng chú bộ đội
Chúc mừng 22/12
Chúc mừng 22/12
No_avatar
hay cho toi bai giang tao hinh ve dan day xuc xich trang tri lop hoc duoc ko
No_avatar
hay cho toi bai giang tao hinh xe dan thuyen tren bien
 
Gửi ý kiến