Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu đánh giá đảng viên cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh
Ngày gửi: 10h:50' 26-11-2008
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 1174
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ: Huyện Thuận Thành
Chi bộ trường THPT Thuận Thành Số 1
đảng cộng sản việt nam

Thuận Thành, ngày tháng năm 200


Bản tự kiểm điểm
Đánh giá chất lượng đảng viên

Tên tôi là: .....................................................................................................................
Chức vụ hiện nay: ........................................................................................................
Là đảng viên thuộc chi bộ: ...................................... đảng bộ: .....................................
(Nếu chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời thì ghi thêm tên chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt đảng chính thức) ..............................................................................................................
Đảng viên tự đánh giá chất lượng đảng viên
1. Tự kiểm điểm: (theo 4 tiêu chuẩn của hướng dẫn đã được đảng bộ cụ thể hoá).
+ Về tư tưởng chính trị (4 nội dung) ............................................................................
......................................................................................................................................
+ Về phẩm chất đạo đức (4 nội dung) .........................................................................
......................................................................................................................................
+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao (3 nội dung) ........................................................
......................................................................................................................................
+ Về tổ chức kỷ luật (3 nội dung) ................................................................................
......................................................................................................................................
2. Tự nhận mức xếp loại
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
+ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Người tư kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ và tên)ý kiến nhận xét và kết quả biểu quyết của chi bộ
1. ý kiến nhận xét: (nội dung kết luận của đ/c chủ trì được chi bộ thông qua).
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Kết quả biểu quyết của chi bộ: (xếp loại chất lượng đảng viên theo 4 mức)
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
+ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
t/m chi bộ
bí thư
(Ký, ghi rõ họ và tên)Cấp uỷ cơ sở quyết định kết quả
đánh giá chất lượng đảng viên

Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định: (xếp loại đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay đề nghị kỷ luật đảng viên vị phạm, nếu có).
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

t/m cấp uỷ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
 
Gửi ý kiến