Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyen de diên li

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Ngần
Ngày gửi: 08h:53' 09-07-2010
Dung lượng: 127.5 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
Dạng 1. Sự điện li

Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A.KCl rắn, khan C. CaCl2 nóng chảy B.NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước
Câu 2. Dãy gồm các chất đều là chất điện ly mạnh là:
A. HCl, NaOH, CaO, NH4NO3 B. Ba(OH)2, H2SO4, H2O, Al2(SO4)3
C. HNO3, KOH, NaNO3, (NH4)2SO4 D. KOH, HNO3, NH3, Cu(NO3)2.
Câu 3. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:
A. sự chuyển dịch của các phân tử chất hòa tan B. sự chuyển dịch của các electron
C. sự chuyển dịch của các cation và anion D. sự chuyển dịch của các cation
Câu 4. Trong số các chất sau, chất nào là chất điện li?
H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO. Viết phương trình điện ly.
Câu 5. Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2 B. HClO3 C . C6H12O6(glucozơ) D. Ba(OH)2
Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong(benzen) B. CH3COONa trong H2O
C. Ca(OH)2 trong H2O D. NaHSO4 trong H2O
Câu 7. Cho các chất: NaCl (1) , C2H5OH (2) , Cu(OH)2 (3) , NaOH (4) , H2SiO3 (5) , HCl (6), CaCO3(7). Các chất điện ly mạnh là:
A. 1,2,4 B. 6, 7, 1, 3 C. 3, 4, 5 D. 1, 4, 6, 7
Câu 8. Độ điện li (α ) của chất điện li là:
tỉ số giữa nồng độ chất tan trên nồng độ chất điện li.
Tỉ số giữa số mol chất tan trên số mol chất điện li
Tỉ số giữa số phân tử chất điện li trên số phân tử chất tan
Tỉ số giữa số phân tử chất tan trên số mol chất tan
Câu 9. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: NaCl, Na2SO4, H2SO3, CH3COOH. Dung dịch có độ dẫn điện lớn nhất là:
A. NaCl B. H2SO3 C. Na2SO4 D. CH3COOH
Câu 10. Cho các chất sau: Fe(OH)3, NaOH, CaO, NH4Cl, Li3PO4, HCl, Cu(OH)2, Ag2SO4, CaSO4, AgNO3, CH3COOH, HF, CO2, đường saccarozo, rượu etylic.
Các chất điện li mạnh gồm:
A. Fe(OH)3, NaOH, CaO ,HCl, AgNO3 B. Li3PO4, HCl, Ag2SO4, HF
C. NaOH, NH4Cl, HCl, AgNO3 D. NH4Cl, Cu(OH)2, HCl, AgNO3
b. Các chất điện li yếu gồm:
A. NaOH, HCl, Ag2SO4, HF B. CaSO4, AgNO3, NaOH, HCl
C.CaO,NH4Cl,HCl,CO2 D. Fe(OH)3,,Li3PO4, Cu(OH)2, Ag2SO4, CaSO4,CH3COOH, HF
Câu 11 Có 4 dung dịch :Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:
A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4
B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4
C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl
D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4
Câu 12. Có 1 dung dịch chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dung dịch ( nhiệt độ không đổi ) thì :
A. Độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.
B. Độ điện li và hằng số điện li đều không thay đổi.
C. Độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.
D. Độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi.
Câu 13. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,10M C. [H+] > [CH3COO-]
B. [H+] < [CH3COO-] D. [H+] < 0.10M
Câu 14. Dãy gồm các chất điện ly yếu là:
A. H2O, CH3COOH, CuSO4 B. H2O, CH3COOH, NH3
C. H2O, NaCl, CuSO4, CH3COOH D. CH3COOH, CuSO4, NaCl
Câu 15. Dãy gồm các chất không dẫn điện là:
 
Gửi ý kiến