Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Kim Hùng-Ghi lại từ lớp tập huấn GDNGLL-Đà nẵng
Người gửi: Phan Kim Hùng
Ngày gửi: 17h:22' 25-03-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 537
Số lượt thích: 0 người
Giáo dục
sử dụng năng lượng
tiết kiệm hiệu quả
trong hoạt động giO D?C ngoài giờ lên lớp
Thống nhất khái niệm: HĐGDNGLL
Trong kế hoạch giáo dục tiểu học, có 2 hoạt động giáo dục:
1. Sinh hoạt tập thể (2 tiết/tuần) gồm 2 loại hình:
- Sinh hoạt toàn trường( chào cờ đầu tuần)
- Sinh hoạt lớp trong giờ chính khoá mang tính hành chính của lớp học như kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của lớp, tổ
và sinh hoạt Đội TNTP, Sao Nhi đồng.
2.Hoạt động GDNGLL(4 tiết/tháng) là các hoạt động được tổ chức ngoài giờ dạy và học các môn văn hoá trên lớp.
Đây là các hoạt động nối tiếp, có quan hệ chặt chẽ với các hoạt động dạy học trên lớp,góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
1. Mục tiêu C?A HDGDNGLL
- Cñng cè, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc qua c¸c m«n häc ë trªn líp; Tõng b­íc ph¸t triÓn mét c¸ch phï hîp sù hiÓu biÕt trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng, x· héi.
- B­íc đầu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng cÇn thiÕt, phï hîp víi løa tuæi (KÜ n¨ng tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ, kÜ n¨ng giao tiÕp, kÜ n¨ng nhËn thøc,…)
- Høng thó, mong muèn tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ mét c¸ch tÝch cùc, phï hîp.
Hai dạng hoạt động GDNGLL
Hoạt động GDNGLL do nhà trường tổ chức được thực hiện thông qua một chương trình, kế hoạch mang tính bắt buộc, hành chính hoá đối với tất cả học sinh.
Hoạt động của Đội TNTP, sao Nhi đồng mang tính tự nguyện, tự giác dựa trên nguyên tắc hoạt động “tự quản”
Thực tế, hoạt động Đội luôn là nòng cốt
2. Môc tiªu gi¸o dôc SDNL TKHQ
trong ho¹t ®éng GDNGLL
cÊp TiÓu häc
- N©ng cao nhËn thøc vµ më réng nh÷ng hiÓu biÕt vÒ n¨ng l­îng; mèi quan hÖ gi÷a SDNLTKHQ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cho häc sinh tiÓu häc;
- X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc sdnltkhq ë nhµ, ë tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng.
Ti?p theo
- - BiÕt thùc hiÖn nÕp sèng ng¨n n¾p, vÖ sinh , thùc hiÖn sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶
- Cã kh¶ n¨ng tham gia mét sè ho¹t ®éng gi¸o dôc sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng phï hîp víi løa tuæi do nhµ tr­êng tæ chøc.
- Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t×nh c¶m yªu quý, gÇn gòi, th©n thiÖn víi thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng xung quanh, quan t©m tíi viÖc sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
3. Nội dung giáo dục SDNL TKHQ trong hoạt động GDNGLL
- Kh¸i niÖm ®¬n gi¶n vÒ n¨ng l­îng, nguån n¨ng l­îng
- Vai trß cña n¨ng l­îng, ý nghÜa cña viÖc SDNL TKHQ trong cuéc sèng; Mèi quan hÖ gi÷a SDNL TKHQ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng
- Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc SDNL TKHQ; Gi¸o dôc SDNL TKHQ vµ vai trß cña häc sinh tiÓu häc; nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng vÒ SDNL TKHQ
4. C¸c chñ ®Ò gi¸o dôc
Sö Dông NL TKHQ
- Ng«i nhµ cña em
- M¸i tr­êng th©n yªu cña em.
- Em yªu quª h­¬ng
- M«i tr­êng sèng cña em
- Em yªu thiªn nhiªn
- V× sao m«i tr­êng bÞ « nhiÔm
- Sdnltkhq trong tiªu dïng vµ sinh ho¹t

5. Một số hình thức hđ GDNGLL về nội dung gd sdnltkhq

5.1. Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp:
+ Làm vệ sinh lớp học, sân trường, phạm vi trường học;
+ Trang trí lớp học (bằng cây xanh, hoa tươi, ...);
+ Trồng, chăm sóc cây và hoa trong vườn trường, sân trường;
+ Thi làm đẹp lớp bằng hoạt động trang trí lớp học, ...
Ti?p theo
5.2. Làm sạch, đẹp đường phố, làng bản, thôn, xóm :
+ Dọn vệ sinh đường phố làng bản, thôn, xóm vào những ngày cuối tuần.
+ Trồng , chăm sóc cây và hoa làm cho môi trường nơi cư trú và nơi công cộng xanh, sạch, đẹp.
5.3. Tổ chức hội thi hiểu biết về giáo dục sdnltkhq và bảo vệ môi trường.
5.4.Tổ chức thi tìm hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ đề.
Ti?p theo
5.5.Vẽ về đề tài sử dụng năng lượng TKHQ trong cuộc sống.
5.6. Thảo luận theo chủ đề về năng lượng và môi trường.
5.7. Thi vẽ về đề tài năng lượng thiên nhiên và môi trường.
5.8. Thi sáng tác thơ, ca, báo chí , tiểu phẩm về đề tài giáo dục sdnltkhq.
5.9. Tæ chøc c¸c lo¹i h×nh c©u l¹c bé vÒ gi¸o dôc sdnltkhq.
5.10.Thi tuyªn truyÒn viªn giái vÒ gi¸o dôc sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
5.11. Ph¸t thanh, tuyªn truyÒn vÒ sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ; vËn ®éng mäi ng­êi cïng thùc hiÖn sdnltkhq.
5.12.Thi hïng biÖn vÒ ®Ò tµi sdnltkhq ;
Ti?p theo
5.13.Tổ chức các trò chơi về sdnltkhq.
5.14. Nghe nói chuyện về chủ đề sdnltkhq.
5.15.Giao lưu với các nhà nghiên cứu, hoạt động về sdnltkhq.
5.16.Các hình thức đóng vai, đoán ô chữ, hái hoa dân chủ về đề tài sdnltkhq.
6. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL trong trường tiểu học
6.1. Phương pháp thảo luận nhóm
6.2. Phương pháp đóng vai
6.3. Phương pháp giải quyết vấn đề
6.4. Phương pháp giao nhiệm vụ
GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔĐULE
Mục tiêu môđul
Nội dung và hình thức hoạt động
Thời gian
Chuẩn bị: Giáo viên, học sinh
Tổ chức hoạt động: từ 2-3 hoạt động
Tư liệu tham khảo: gợi ý trò chơi, liên hệ các việc nên làm
Thực hành
Thiết kế môt số hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Phân công các nhóm:
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng chất đốt tiết kiệm, hiệu quả.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Tái sử dụng chất thải hợp lý.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả.

No_avatar

dong nghiep oi cho minh xin g/a ghep 1+3 tuan 29,....voi. minh xin cam on moi nguoi

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓