Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an nghe 70 tiet

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày gửi: 14h:18' 14-03-2010
Dung lượng: 779.0 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
KháI niệm tin học
Ngaìy soaûn:......../......../200 Ngaìy giaíng:......../......../200

MUÛC ÂÊCH YÃÚU CÁÖU:
Kiãún thæïc:
Hoüc sinh cáön nàõm âæåüc nhæîng khaïi niãûm vãö cäng nghãû thäng tin, nàõm âæåüc cáúu truïc cuía maïy tinh
Caïc thaình pháön trong maïy tênh: pháön cæïng pháön mãöm
Kyî nàng:
Reìn luyãûn kyî nàng hiãøu biãút, phán têch vãö caïc thaình pháön trong maïy tênh
Hiãøu biãút vãö cäng nghãû thäng tin.
Thaïi âäü:
- Hoüc táûp tæû giaïc, tháúy âæåüc yï nghéa cuía viãûc hoüc tin hoüc vaì sæû phaït triãøn vãö cäng nghãû thäng tin hiãûn nay cuía âáút næåïc ta
TROÜNG TÁM KIÃÚN THÆÏC:
Cäng nghãû thäng tin, caïc thaình pháön trong maïy tinh, nàõm âæåüc pháön cæïng pháön mãöm
CHUÁØN BË CUÍA THÁÖY VAÌ TROÌ
Chuáøn bë cuía giaïo viãn: maïy minh hoüa, tranh veî, giaïo aïn
Chuáøn bë cuía hoüc sinh : våí, buït ghi cheïp vaì caïc taìi liãûu liãn quan âãún män hoüc.
TIÃÚN TRÇNH CAÏC BÆÅÏC LÃN LÅÏP:
ÄØn âënh täø chæïc: - Âiãøm danh hoüc sinh vàõng
Kiãøm tra baìi cuî:
III- Baìi måïi:
Näüi dung lãn låïp
Hoaût âäüng cuía tháöy vaì troì

CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN:
Khaïi niãûm:
Cäng nghãû thäng tin laì mäüt lénh væûc khoa hoüc räüng låïn nghiãn cæïu caïc khaí nàng vaì caïc phæång phaïp thu tháûp, læu træî, truyãön vaì xæí lyï thäng tin mäüt caïch tæû âäüng dæûa trãn caïc phæång tiãûn kyî thuáût (maïy tênh âiãûn tæí vaì caïc thiãút bë thäng tin khaïc)
2- Vê duû vãö xæí lyï thäng tin:
Qua vê duû ruït ra caïc thao taïc maì maïy tênh thæûc hiãûn :
Nháûp thäng tin
Xæí lyï thäng tin
Xuáút thäng tin
Læu træî thäng tin
Âån vë âo thäng tin:
Âån vë âo thäng tin laì bit ( binary digit)


Tãn goüi cuía âån vë âo thäng tin laì byte tæång æïng våïi 8 bit
1KB(kiläbyte) = 1024B(210B)
1MB(Mãgabyte) = 1024KB(210KB)
1GB(Gigabyte) = 1024MB(210GB)
4- Tin hoüc: gäöm 2 thaình pháön cå baín
Pháön cæïng:( hard ware)
Laì toaìn bäü caïc thiãút bë váût lyï, kyî thuáût cuía maïy tênh âiãûn tæí nhæ: täúc âäü xæí lyï, dung læåüng bäü nhåï, tàng âäü tin cáûy, giaím thãø têch, tàng khaí nàng gheïp näüi.
Pháön mãöm:( Soft ware)
Laì caïc chæång trçnh coï khaí nàng âiãöu khiãøn, khai thaïc pháön cæïng âãø thæûc hiãûn yãu cáöu ngæåìi sæí duûng

Giaïo viãn thuyãút trçnh vãö cäng nghãû thäng tin, giaíi thêch cho hoüc sinh hiãøu vãö thäng tin vaì quaï trçnh xæí lyï thäng tin
Âàût váún âãö thäng tin laì gç?
Con ngæåìi coï nhu cáöu âoüc baïo, nghe âaìi, vem vä tuyãún... nháûn thäng tin måïi.
Giaïo viãn minh hoüa trãn baíng så âäö khäúi cuía quaï trçnh nháûn thäng tin vaì xæí lyï thäng tin.
Láúy vê duû thæûc tãú: ngæåìi taìi xãú laïi xe, hoüc sinh âang âi trãn âæåìng gàûp hiãûn tæåüng baïo sàõp mæa.
Hoíi hoüc sinh vãö caïc âån vë âo læåìng
cuîng nhæ caïc âån vë âo læåìng khaïc, thäng tin cuîng coï âån vë âo

giaïo viãn minh hoüa
âàût váún âãö: tin hoüc laì gç?
Giaïo viãn láúy vê duû vãö ngæåìi âãø xáy dæûng khaïi niãûm pháön mãöm vaì pháön cæïng.
so saïnh pháön mãöm cuía maïy tênh våïi tri thæïc cuía con ngæåìi.

IV- Cuíng cäú kiãún thæïc:
Thãú naìo laì tin hoüc?
So saïnh nhæîng âiãøm giäúng nhau giæîa maïy tênh vaì con ngæåìi
V- Dàûn doì:
Hoüc sinh cáön nàõm nhæîng khaïi niãûm, cáúu truc cuía maïy tênh, mua mäùi em mäüt âéa mãöm


Tiết 2 các thành phần cơ bản của máy tính
Mục tiêu
Học sinh nắm được các khái niệm về CNTT.
Cách biểu diễn thông tin trên máy tính điện tử.
Học sinh nắm đước các khái niệm phần cứng, phần mềm, cấu trúc máy tính.
Chức năng các phím trên bàn phím, ứng dụng quan trọng của máy tính.
B. Chuẩn bị
Bài soạn, tài liệu tham khảo
dụng quan trọng của máy tính
C. Tiến trình dạy học
Näüi dung lãn låïp
Hoaût âäüng cuía tháöy vaì troì


I/ Caïc thaình pháön cå baín cuía maïy tênh

* Så âäö khäúi cuía maïy tênh:

Thiãút bë vaìo CPU Thiãút bë raBäü nhåï


Thiãút bë vaìo:(Input)
Baìn phêm, chuäüt, maïy queït
 
Gửi ý kiến