Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN - THANH NIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hồ Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 01-03-2010
Dung lượng: 346.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
Hướng dẫn liên tịch ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ban TTVH Trung ương Đảng và Ban Bí thư T.W Đoàn  về việc Triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên, thanh niên
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng năm 2003 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:
I- Mục đích, yêu cầu:
1. Đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), qua đó góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ; hình thành bản lĩnh chính trị cho thanh niên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại “Âm mưu diễn biến hòa bình” và sự chống phá của các thế lực thù địch.
2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của tuổi trẻ trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Việc học tập lý luận chính trị trong ĐVTN là nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, phải được tổ chức rộng khắp ở các cơ sở Đoàn, phù hợp với thực tiễn công tác của từng đối tượng thanh niên, gắn liền với sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”.
II- Nội dung, cách thức tiến hành:
1. Nội dung:
Học tập 6 bài lý luận chính trị (LLCT) do Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nước ta trong tình hình mới.
Bài 5: Hệ thống chính trị ở nước ta.
Bài 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Cách thức tiến hành:
a) Đối với cán bộ Đoàn
- Tổ chức các lớp học tập trung 6 bài LLCT tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: mỗi lớp 4 ngày, trong đó lên lớp 3 ngày; thảo luận, giải đáp, kiểm tra 1 ngày.
- Đối với các đối tượng có trình độ cao có thể phát tài liệu cho học viên tự nghiên cứu, tiến hành thảo luận tập trung, làm bài kiểm tra sau khi nghiên cứu tài liệu. Mỗi lớp từ 1 - 2 ngày.
b) Đối với đoàn viên, thanh niên
- Tổ chức lớp học tập trung nghe báo cáo viên giới thiệu 6 bài LLCT, sau đó tiến hành thảo luận. Thời gian học tập trên lớp dành cho mỗi bài ít nhất là 120 phút.
- Các đối tượng có trình độ cao có thể áp dụng hình thức: phát tài liệu cho học viên tự nghiên cứu, sau đó tổ chức thảo luận tập trung. Thời gian dành cho thảo luận mỗi bài ít nhất là 90 phút.
Chú ý: căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị có thể tổ chức cho DDVTN học tập trung liên tục xong cả 6 bài LLCT trong một thời gian hoặc phân chia thời gian trong năm để học lần lượt từng bài. Chú ý gắn với các đợt sinh hoạt chính trị do Đoàn phát động.
Kết thúc học tập, nghiên cứu 6 bài LLCT phải tổ chức cho ĐVTN viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận cho người đã học tập, nghiên cứu.
c) Sau khi đã tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu, học tập 6 bài LLCT theo hình thức nêu trên, Đoàn thanh niên các cấp cần chủ động sáng tạo, chú trọng tổ chức các hoạt động bổ trợ nhằm củng cố, nâng cao kiến thức LLCT như: trao đổi, thảo luận, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi viết, thi tìm hiểu, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên... về nội dung 6 bài LLCT.
III- Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Trung ương:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng tổ chức tập huấn nội
 
Gửi ý kiến