Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình lịch sử 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:22' 02-07-2008
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người

phân phối chương trình lịch sử-lớp 7
Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết/tuàn= 70 tiết
Học kỳ I : mỗi tuần 2 tiết x 18 tuần = 36 tiết
Kọc kỳ II : mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần 34 tiết
học kỳ i
Phần một: Khái quát lịch sử thế giới Trung đại
Tiết 1: Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Tiết 2:Bài 2: Sự suy vong của chế độ PK và sự hình thành CNTB ở châu Âu
Tiết 3: Bài 3: Cuộc đtranh của GC TS chống PK thời hậu kì trung Đại ở châu Âu.
Tiết 4: Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Tiết 5 : Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến ( TT)
Tiết 6: Bài 5: ấn Độ thời phong kiến
Tiết 7: Bài 6:Các quốc gia phong kiến Đông Nam á
Tiết 8: Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam á ( TT)
Tiết 9: Bài 7:Những nét chung về xã hội phong kiến
Tiết 10:Làm bài tập lịch sử(phần thế giới)
Phần hai : Lịch sử Việt Nam từ TK X đến giữa TK XIX
Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô -Đinh- Tiền Lê ( thế kỷ X)
Tiết 11: Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Tiết 12: Bài 9: Nước Đại Cổ Việt thời Đinh- Tiền Lê
Tiết 13: Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê ( TT)
Chương II: Nước Đại Việt thời Lý ( thế kỷ XI-XII)
Tiết 14: Bài 10: Nhà Lí đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Tiết 15: Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống(1075-1077)
Tiết 16: Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) (TT)
Tiết 17: Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hoá - I/ Đời sống kinh tế
Tiết 18: Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hoá ( TT) – II/ Sinh hoạt xã hội-văn hoá
Tiết 19: Bài tập lịch sử
Tiết 20: Ôn tập
Tiết 21: Kiểm tra viết 1 tiết
Chương III: Nước Đại Việt thời Trần ( thế kỷ XIII – XIV)
Tiết 22: Bài 13: Nước Đại Việt thế kỷ XIII. I. Nhà trần thành lập
Tiết 23: Bài 13:Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII ( TT). II. Nhà Trần xây dung.......
Tiết 24: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (I)
Tiết 25: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (II)
Tiết 26: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (III)
Tiết 27: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (IV)
Tiết 28: Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. ( I )
Tiết 29: Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. ( II )

Tiết 30: Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. ( I )
Tiết 31: Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. ( II )
Tiết 32: Bài 17: Ôn tập chương II và chương III
Chương IV: Đại Việt từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX thời Lê Sơ
Tiết 33: Bài 18: Cuộc K/c của nhà Hồ và PTKN chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Tiết 34: Làm bài tập lịch sử (Phần chương III)
Tiết 35: Ôn tập
Tiết 36: Kiểm tra học kỳ I
học kỳ iI
Tiết 37: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427. ( I và II)
Tiết 38: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427. ( III)
Tiết 39: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (I)
Tiết 40: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (II)
Tiết 41: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (III)
Tiết 42: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (IV)
Tiết 43: Bài 21: Ôn tập chương IV
Tiết 44: Làm bài tập lịch sử(Phần chương IV)
Chương V: Đại Việt ở các thế kỷ XVI - XVIII
Tiết 45: Bài 22: Sự suy yếu của NN phong kiến tập quyền(TKXVI -XVIII). ( I )
Tiết 46: Bài 22: Sự suy yếu của NN phong kiến tập quyền(TKXVI -XVIII). ( II )
Tiết 47: Bài 23: Kinh tế, văn hoá thế kỷ XV-thế kỷ XVIII. ( I )
Tiết 48: Bài 23: Kinh tế, văn hoá thế kỷ XV-thế kỷ XVIII. ( II )
Tiết 49: Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII. )
Tiết 50: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( I )
Tiết 51: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( II )
Tiết 52: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( III )
Tiết 53: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( IV )
Tiết 54: Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước
Tiết 55: Làm bài tập lịch sử (Phần chương V)
Tiết 56 : Ôn tập
Tiết 57 : Làm bài kiểm tra 1 tiết
Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Tiết 58: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. ( I )
Tiết 59: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. ( II )
Tiết 60: Bài 28: Sự phát triển của VH dân tộc cuối TK-XIII- nữa đầu XIX. ( I )
Tiết 61: Bài 28: Sự phát triển của VH dân tộc cuối TK-XIII- nữa đầu XIX. ( II )
Tiết 62: Bài 29: Ôn tập chương Vvà chương VI
Tiết 63:Làm bài tập lịch sử(Phần chương VI)
Tiết 64: Bài 30:Tổng kết
Tiết 65: Ôn tập Tiết 66: Kiểm tra học kỳ II
Tiết 67,68,69,70: Lịch sử địa phương

phân phối chương trình lịch sử- lớp 8
Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
HK I: Mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần 34 tiết
Tuần thứ 18 x 1 tiết/tuần = 1 tiết
KH II: Mỗi tuần 1 tiết x 17 tuần = 17 tiết
học kỳ i
Chương I: Thời kì xác lập CNTB ( Từ TK XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)
Tiết 1: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Tiết 2:Bài 1: NHững cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ( TT)
Tiết 3: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp ( 1789-1794)
Tiết 4: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp ( 1789-1794) ( TT)
Tiết 5: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Tiết 6: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (TT)
Tiết 7: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Tiết 8: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (TT)
Chương II: Các nước Âu-Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Tiết 9: Bài 5: Công xã Pa ri 1871
Tiết 10: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
Tiết 11: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX-đầi thế kỷ XX (TT)
Tiết 12: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
Tiết 13: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu TK XX (TT)
Tiết 14: Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật......
Chương III: Châu á giữa thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX
Tiết 15: Bài 9: Ân Độ thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX
Tiết 16: Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Tiết 17: Bài 11: Các nước Đông Nam á cuối TK XIX - đầu TK XX
Tiết 18: Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Tiết 19: Kiểm tra viết 1 tiết
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
Tiết 20: Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918)
Tiết 21: Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại ( Từ giữa TK XVI đến năm 1917)
Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917-1945
Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dung CNXH ở Liên Xô ( 1921-1941)
Tiết 22: Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc...... ( 1917-1921)
Tiết 23: Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc ... ( 1917-1921) ( TT)
Tiết 24: Bài 16: Liên Xô xây dung chủ nghĩa xã hội 1921 – 1941
Chương II: Châu Âu và Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 25: Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 26: Bài 17: Châu ÂU giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 ( TT)

Tiết 27: Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Chương III: Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 28: Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 29: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu á 1918-1939
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945
Tiết 30: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu á 1918-1939 ( TT)
Tiết 31: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945)
Tiết 32: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945) ( TT)
Chương V. Sự phát triển văn hoá, KH-KT thế giớinửa đầu TK XX
Tiết 33: Bài 22: Sự phát triển văn hoá, KH – KT nửa đầu thế kỷ XX
Tiết 34: Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917-1945)
Tiết 35: Kiểm tra học kì I
học kỳ iI
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ 1858-1918
Chương I: Cuộc kháng chién chống TD Pháp từ năm 1858 ( cuối TK XIX
Tiết 36: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Tiết 37: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 ( TT)
Tiết 38: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884
Tiết 39: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884 ( TT)
Tiêt 40: Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX
Tiết 41: Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX ( TT)
Tiết 42: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 43: Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
Tiết 44: Làm bài tập lịch sử
Tiết 45: Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuốiTK XIX
Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897-1918
Tiết 46: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế –xã hội ở Việt Nam
Tiết 47: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và ...... ( TT)
Tiết 48: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918
Tiết 49: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp ....... ( TT)
Tiết 50: Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam ( 1858-1918)
Tiết 51: Kiểm tra học kì II
Tiết 52: Bài : Lịch sử địa phương


phân phối chương trình lịch sử – lớp 9
Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
HK I: Mỗi tuần 1 tiết x 18 tuần 18 tiết
KH II: Mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần = 34 tiết
học kỳ i
Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I: Liên xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh TG thứ hai
Tiết 1: Bài 1: Liên xô và các nước Đông Âu từ sau 1945( giữa
 
Gửi ý kiến