Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

480 cau hoi va bai tap trac nghiem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thj Hưng
Ngày gửi: 15h:39' 21-06-2008
Dung lượng: 639.0 KB
Số lượt tải: 714
Số lượt thích: 0 người
Phần 1:
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

1. Một số khái niệm cơ bản về hoá hữu cơ.
1. Liên kết hoá học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào dưới đây:
A. Liên kết ion.
C. Liên kết cho - nhận.
B. Liên kết cộng hoá trị.
D. Liên kết Hidro.

2. Liên kết đôi gồm 1 liên kết và 1 lên kết , liên kết nào bị phân cực?
A. Liên kết bị phân cực, lên kết không bị phân cực.
B. Liên kêt không bị phân cực, lên kết bị phân cực.
C. Liên kết và lên kết đều bị phân cực.
D. Liên kết và lên kết đều không bị phân cực.
3. Liên kết đôi gồm 1 liên kết và 1 lên kết , liên kết nào bền hơn ?
A. Liên kết kém bền hơn liên kết . B. Kiên kết kém bền hơn liên kết .
C. Cả 2 dạng liên kết đều bền như nhau. D. Cả 2 dạng liên kết đều không bền.
4. Kết luận nào nêu dưới đây là sai.
A. Đồng phân là những chất có thành phần phân tử giống nhau nên khối lượng phân tử bằng nhau.
B. Các chất có phân tử khối bằng nhau phải là đồng phân của nhau.
C. Các chất đồng phân của nhau phải có tính chất khác nhau.
D. Các chất đồng phân của nhau phải có chung công thức phân tử.
5. Hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ gây ra bởi nguyên nhân nào sau đây:
A. Do số nguyên tử trong phân tử bằng nhau.
B. Do các nguyên tử trong phân tử sắp xếp ở các vị trí khác nhau.
C. Do phân tử khối bằng nhau.
D. Không do các nguyên nhân trên.
6. Để xác nhận trong phân tử chất hữu cơ có nguyên tố C người ta thường chuyển nguyên tố đó thành chất nào dưới đây.
A. Co
C. Co2
B. Na2CO3.
D. CH4.

7. Để xác nhận trong phân tử chất hữu cơ có nguyên tố H người ta đó dùng phương pháp nào nhanh nhất sau đây:
A. Đốt cháy thấy có hơi nước thoát ra.
B. Đốt cháy rồi cho sản phẩn cháy qua CuCO4 khan mầu trắng.
C. Đốt cháy rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5.
D. Cháy rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc.


8. Để xác nhận trong phân tử chất hữu cơ có nguyên tố H người ta đã chuyển nguyên tố thành chất nào sau đây:
A. N2
C. NaCN
B. NH3
D. B và C.

9. Công thức đơn giản trong hoá học hữu cơ có ý nghĩa nào sau đây:
A. Cho biết thành phần nguyên tố tạo ra phân tử.
B. Cho biết tỉ lệ kết hợp đơn giản nhất giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. Cho biết phân tử khối các chất.
D. Cho biết công thức phân tử của chất.
10. Công thức phân tử trong hoá học hữu cơ có ý nghĩa nào sau đây:
A. Cho biết tỉ lệ kết hợp các nguyên tử trong phân tử.
B. Cho biết thành phần thực sự của các nguyên tố trong phân tử.
C. Cho biết tên của chất.
D. Cho biết loại hợp chất.
11. Muốn biết chất hữu cơ X là chất gì phải dựa vào loại công thức nào sau đây:
A. Công thức đơn giản
C. Công thức cấu tạo
B. Công thức phân tử
D. Công thức tổng quát.

12. Tách 2 chất lỏng hoà tan vào nhau nhưng không phản ứng với nhau, phải dựa vào phương pháp nào sau đây:
A. Phương pháp lọc
C. Phương pháp chưng cất
B. Phương pháp chiết
D. Phương pháp kết tinh phân đoạn.

13. Trong hoá học hữu cơ công thức phân tử các chất có thể là công thức đơn giản không?.
A. Công thức phân tử và công thức đơn giản là khác nhau.
B. Công thức phân tử cũng là công thức đơn giản.
C. Công thức phân tử cũng có thể là công thức đơn giản.
D. Với một số chất thì công thức phân tử cũng là công thức đơn giản; nhưng với một số chất thì công thức phân tử và công thức đơn giản là khác nhau.
14. Phương pháp phân tích một hỗn hợp có mục đích gì?
A. Xác định các nguyên tố tạo nên phân tử các chất.
B. Xác định số nguyên tử có trong phân tử mỗi chất trong hỗn hợp.
C. Tách các chất ra khỏi hỗn hợp ở dạng tinh khiết.
D. Xác định thành phần các chất trong hỗn hợp.
15. Muốn tách 2 chất lỏng không hoà tan vào nhau phải dùng phương pháp nào sau đây:
A. Phương pháp lọc
C. Phương pháp chưng cất
B. Phương pháp chiết.
D. Phương pháp kết tinh phân đoạn.
16. Nhóm chức là gì? định nghĩa nào sau đây là đúng:
A. Là nhóm nguyên tử có trong phân tử.
B. Là nhóm nguyên tử quyết định tính chất lý học của chất.
C. Là nhóm nguyên tử đặc biết có trong chất.
D. Là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho phân tử hợp chất hữu cơ.
17. Hợp chất đa chức và hợp chất tạp chức có khác nhau không? Vì lý do gì?
A. Không khác nhau vì đều là hợp chất có nhóm chức.
B. Không khác nhau vì trong phân tử các nhóm chức đều liên kết với nguyên tử cacbon ở các vị trí khác nhau trong phân tử.
C. Không khác nhau nếu các nhóm chức đều liên kết với cùng một nguyên tử cacbon.
D. Khác nhau, vì trong phân tử có nhiều nhóm chức cùng loại là hợp chất đa chức; có nhiều nhóm chức khác loại là hợp chất tạp chức.
18. Trong các công thức cho dưới đây, công thức nào là công thức đơn giản.
C2H4; C2H5; C3H6; C4H8; CH4O; C2H4O; C2H6O; C3H8O3;
A. C2H5; C3H6; CH4O. B. CH4O; C2H4O; C2H6O.
C. C2H5; C3H6; CH4O; C2H4O; C2H6O; C3H8O3; D. CH4O; C2H4O; C3H6.
19. Trong các công thức cho dưới đây, công thức nào là công thức phân tử?
CH4O; C5H10; C5H11; C2H6O; C4H8O2; C5H10O.
A. C5H10; C4H8O2. B. C2H6O; C4H8O2; C5H10.
C. CH4O; C2H6O. D. CH4O; C5H10; C2H6O; C4H8O2; C5H10O.
20. Khi phân tích 0,5 gam chất hữu cơ X, khí NH3 tạo thành cho qua bình đựng 30 ml dung dịch H2SO4 0,5M, sau phản ứng, lượng axít dư có thể được trung hoà bởi 4,5 ml dung dịch NaOH 1 M. Thành phần % về khối lượng của nguyên tố N trong X có giá trị nào sau đây.
A. 35,7%
C. 7,14%.
B. 71,4%.
D. 3,57%.

 21. Chất X có thành phần khối lượng 39,6% C; 6,8%H; 53,6% O. Công thức đơn giản nào dưới đây ứng với X?
A. CH2O.
C. C2H4O.
B. CH4O.
D. C2H6O.

22. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,29 gam chất hữu cơ X gồm C, H, O sản phẩm cháy cho qua bình đựng CaO, khối lượng bình tăng 0,93 gam, nhưng nếu qua bình đựng P2O5 thì khối lượng bình chỉ tăng 0,27 gam. Hỏi thành phần khối lượng của nguyên tố O có giá trị nào sau đây:
A. 62,07%
C. 42,51%
B. 27,59%.
D. 33,46%.2. Hidrocacbon.
23. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát ( công thức chung) của hidrocacbon?
A. CnH2n +2.
C. CnH2n +2-2a.
B. CnH2n -2.
D. CnH2n -8.

24. Với nhận xét: số nguyên tử H trong phân tử hidrocacbon luôn luôn là số chẵn. Nhận xét đó đúng hay sai
A. Sai B. Đúng
C. Chỉ đúng với một số hidrocacbon. D. Phải viết công thức phân tử mới xác định.
25. Chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng chống......trong câu sau:
Phân tử hidrocacbon sau khi mất bớt.......................thì phần còn lại gọi là gốc hidrocacbon.
A. 1 nguyên tử.
C. 3 nguyên tử
B. 2 nguyên tử.
D. 4 nguyên tử.

26. Chọn công thức đúng của gốc hidrocacbon cho dưới đây:
A. Cx Hy+2.
B. Cn H2n+2 - 2a +p ( p.
C. Cn H2n+2 - 2a -p ( p.
D. Cn H2n - 2a -p ( p.


Ankan
27. ở điều kiện những metan là chất khí khó hoá lỏng, vì lý do nào sau đây:
A. Phân tử đơn giản, chỉ có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H.
B. Do phân tử có liên kết cộng hoá trị bền.
C. Do liên kết trong phân tử không bị phân cực.
D. Do liên kết hidro yếu.
28. Chọn tên đúng nhất của chất có công thức sau:
CH3
[
CH3 - C - CH2 - CH - CH3

CH3 CH2 - CH3
A. 2 - etyl -4, 4-dimetyl pentan. B. 3 -metyl-5,5 - dimetyl hecxan.
C. 2,2,4 - trimetyl hecxan. D. 2,2 - dimetyl - 4 - etyl - pantan.
29. Metan hầu như không tan trong nước, vì lý do nào sau đây:
A. Vì metan có khối lượng riêng bé.
B. Vì phan tử metan không bị phân cực, còn nước bị phân cực/
C. Vì tạo ra liên kết H yếu.
D. Vì phân tử có liên kết cộng hoá trị bền.
30. Khi chiếu sáng hỗn hợp gồm metan và clo, chất nào được tạo thành sau đây:
A. C+ HCL
C. CCl4. + HCL
B. CH3CL +HCL
D. CH3Cl + CH2Cl2+CCl4+ HCl.

31. Khi cho hỗn hợp gồm metan và clo đặt trong bóng tối, chất nào được tạo thành sau đây:
A. C+HCl
C. CCl4 +HCl
B. CH3CL +HCL
D. Không xẩy ra phản ứng.

32. Metan cho phản ứng thế trong điều kiện nào sau đây:
A. Trong bóng tối.
B. Khi đun nóng ở nhiệt độ cao không có không khí.
C. Dưới ánh sáng khuếch tán.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.
33. Metan cháy cho sản phẩm nào sau đây:
A. CO2 và H2O
C. C và H2O
B. CO và H2O.
D. Đều có các sản phẩm A, B, C.

34. Các ankan tham gia những phản ứng nào sau đây:
1. Phản ứng cháy.
3. Phản ứng huỷ
5. Phản ứng thế.
7. Phản ứng crackinh.
2. Phản ứng cộng.
4. Phản ứng trùng hợp.
6. Phản ứng ngưng trùng.
8. Phản ứng dehidro hoá.

A. Tham gia phản ứng 1,2.
B. Tham gia phản ứng 3,8.
C. Tham gia phản ứng 4, 5.
D. Tham gia phản ứng 1, 3, 5, 7, 8.
35. Khi cho Al4C3 tác dụng với H2O tạo ra sản phẩm nào sau đây:
A. Al(OH)3.
C. Al(OH)3 + C2H4
B. Al(OH)3 + CH4.
D. Al(OH)3 + C2H2.

36. Metan được điều chế từ phản ứng nào sau đây:
A. Na2CO3 + NaOH ở 200C.
B. Na2CO3 + NaOH ở nhiệt độ cao.
C. Nung CH3 COONa ở nhiệt độ cao.
D. Nung hỗn hợp CH3COONa + NaOH ở nhiệt độ cao.
37. Pentan có bao nhiêu đồng phân?
A. 2 đồng phân.
C. 4 đồng phân.
B. 3 đồng phân.
D. 5 đồng phân.

38. Ankan nào sau đây có tỉ khối hơi so với không khí là 1,52?
A. Etan.
C. Pent
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓