Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phương trình hóa học- 11- hữu cơ (nâng cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày gửi: 10h:57' 19-06-2008
Dung lượng: 240.5 KB
Số lượt tải: 545
Số lượt thích: 0 người
VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO SƠ ĐỒ SAU
(HIĐROCACBON + HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC)

Câu 1. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
CH3COONaCH4 metyl cloruametylen cloruaclorofomcacbon tetraclorua
 C2H6C2H4C2H4Cl2  C2H3ClPVC

Câu 2 . Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
Tinh bột glucozơ C2H5OHC2H4 C2H5ClC3H8C2H4C2H4(OH)2
 CH3CHOC2H5OHCH3COOH etyl axetat.
Câu 3 . Viết PTHH theo sơ đồ sau
Etan C2H5ClC2H4 C2H5OHC2H4C2H4Br2C2H4(OH)2 CH3CHO
 C2H5OH  CH3COOHCH2=CHOCOCH3PVA

Câu 4. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
CaCO3 CaO CaC2 C2H2C2H4C2H6C2H5Cl C2H4 1,2−đicloetan
 C2H3Cl C2H4Cl2anđehit axetic amoni axetat.

Câu 5. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
Nhôm cacbuametanC2H2C2Ag2C2H2anđehit axeticnatri axetat axit axetic
 vinylaxetilenC4H6caosu buna – S.

Câu 6. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
Canxicacbuaaxetilenvinyl clorua1,1−đicloetanaxetilenkali oxalataxit oxalic
vinyl axetatpoli(vinyl axetat)

Câu 7. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
C2H4Cl2C2H2 benzennitrobenzen1,3- đinitrobenzen1,3,5-trinitrobenzen(TNB)
 etylbenzenvinylbenzenpolistiren(ps)

Câu 8. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
toluen kali benzoataxit benzoicCO2
xiclohecxanbenzenclobenzennatri phenolatphenol2,4,4- trinitro phenol.
C6H6  C6H5C2H5vinyl benzen  etan-1,2- điol benzen.
 toluen2,4,6- trinitrotoluen(TNT)
stiren poli(butađien-stiren) hay caosubuna-S

Câu 9. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
benzen hecxacloxiclohexan(666)
Natri axetat metan etin vinyl axetilen clopren caosu clopren
 bạc axetinua axetilen  etanaletanol.

Câu 10. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
cloetanpropan2-clopropanpropilen PP
Natri propionatetan eten bromua etyletilenetan- 1,2- điol
 etanetyl clorua ancol etylic buta-1,3- đien.

Câu 11. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
CH3[CH2]2CH3propenisopropyl clorua propan-2-olpropilenpropan -1,2-điol
1,2- điclopropanpropan -1,2-điol  propilen propan-2-ol

Câu 12 . Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
C2H6C2H4C2H5ClC2H5OH CH3CHOCH3COOHCH3COOC2H5C2H5OHNo_avatar

doawn ve o dau cac ban

 

No_avatar
sao k co dap an zay ta????
 
Gửi ý kiến