Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án khoa học lớp 5(tuần 26-35)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cáp Phi Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:34' 27-03-2008
Dung lượng: 359.0 KB
Số lượt tải: 1471
Số lượt thích: 0 người
KHOA HOÏC:
CÔ QUAN SINH SAÛN CUÛA THÖÏC VAÄT COÙ HOA.
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: - Phaân loaïi hoa: ñôn tính, löôõng tính.
2. Kó naêng: - Veõ vaø ghi chuù caùc boä phaän chính cuûa nhò vaø nhuî.
3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
II. Chuaån bò:
- Giaùo vieân: - Hình veõ trong SGK trang 96, 97.
- Hoïc sinh : - SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

1’
4’

1’

28’
12’


12’


4’1’
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ: OÂn taäp.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Cô quan sinh saûn cuûa thöïc vaät coù hoa”.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
( Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh phaân loaïi nhöõng hoa söu taàm ñöôïc.
Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän.
Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy töøng nhieäm vuï.

Giaùo vieân keát luaän:
Hoa laø cô quan sinh saûn cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa.
Cô quan sinh duïc ñöïc goïi laø nhò.
Cô quan sinh duïc caùi goïi laø nhuî.
Ña soá caây coù hoa, treân cuøng moät hoa coù caû nhò vaø nhuî.
( Hoaït ñoäng 2: Veõ sô ñoà nhò vaø nhuî cuûa hoa löôõng tính.
Phöông phaùp: Thöïc haønh.
Yeâu caàu hoïc sinh veõ sô ñoà nhò vaø nhuî cuûa hoa löôõng tính ôû trang 97 SGK ghi chuù thích.

( Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung baøi hoïc.
Toång keát thi ñua.
5. Toång keát - daën doø:
Xem laïi baøi.
Chuaån bò: Söï sinh saûn cuûa thöïc vaät coù hoa.
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Haùt
Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + hoïc sinh khaùc traû lôøi.Hoaït ñoäng nhoùm.Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn.
Quan saùt caùc boä phaän cuûa nhöõng boâng hoa söu taàm ñöôïc hoaëc trong caùc hình 3, 4, 5 trang 96 SGK vaø chæ ra nhò (nhò ñöïc), nhuî (nhò caùi).
Phaân loaïi hoa söu taàm ñöôïc, hoaøn thaønh baûng sau:
Ñaïi dieän moät soá nhoùm giôùi thieäu vôùi caùc baïn töøng boä phaän cuûa boâng hoa ñoù (cuoáng, ñaøi, caùnh, nhò, nhuî).
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.


Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.


Giôùi thieäu sô ñoà cuûa mình vôùi baïn beân caïnh.
Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt sô ñoà phaàn ghi chuù.


ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG* * *
RUÙT KINH NGHIEÄM


KHOA HOÏC:
SÖÏ SINH SAÛN CUÛA THÖÏC VAÄT COÙ HOA.
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: - Trinh baøy veà söï thuï phaán, söï hình thaønh haït vaø quaû.
2. Kó naêng: - Phaân bieät hoa thuï phaán nhôø, coân truøng vaø hoa thuï phaán nhôø gioù.
3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
II. Chuaån bò:
Giaùo vieân: - Hình veõ trong SGK trang 98, 99.
Hoïc sinh : - Sö taàm hoa thaät hoaëc tranh aûnh nhöõng hoa thuï phaán nhôø
coân truøng vaø nhôø gioù.
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

1’
4’


1’

29’
11’10’8’1’
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ: Cô quan sinh saûn cuûa thöïc vaät coù hoa.
( Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Söï sinh saûn cuûa thöïc vaät coù hoa.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
( Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh veõ sô ñoà.
Phöông phaùp: Thöïc haønh, thuyeát trình.
Söû duïng sô ñoà 1 vaø 2 trang 98 SGK, treo treân baûng vaø giaûng veà:
Söï thuï phaán.
Söï hình thaønh haït vaø quaû.
Yeâu caàu hoïc sinh veõ sô ñoà söï thuï phaán cuûa hoa löôõng tính (hình 1).
Sô ñoâ quaû caét doïc (hình 2).
Ghi chuù thích.
( Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän.
Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình.
Döôùi daây laø baøi chöõa: nhôø coân truøng, nhôø gioù (2 daõy).( Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Neâu laïi toaøn boä noäi dung baøi hoïc.
Thi ñua: keå teân hoa thuï phaán.
5. Toång keát - daën doø:
Xem laïi baøi.
Chuaån bò: “Caây moïc leân nhö theá naøo?
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt

Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + môøi baïn khaùc traû lôøi.Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.Hoïc sinh leân baûng chæ vaøo sô ñoà trình baøy.
Hoïc sinh veõ treân baûng.
Hoïc sinh töï chöõa baøi.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.


Caùc nhoùm thaûo luaän caâu hoûi.
Trong töï nhieân, hoa coù theå thuï phaán ñöôïc theo nhöõng caùch naøo?
Baïn coù nhaän xeùt gì veà maøu saéc hoaëc höông thôm cuûa nhöõng hoa thuï phaán nhôû saâu boï vaø caùc hoa thuï phaán nhôø gioù?
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc goùp yù boå sung.


ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG


KHOA HOÏC:
CAÂY MOÏC LEÂN NHÖ THEÁ NAØO ?
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: - Quan saùt, moâ taû caáu taïo cuûa haït.
- Neâu ñöôïc ñieàu kieän naûy maàm vaø quaù trình phaùt trieån thaønh caây cuûa haït.
2. Kó naêng: - Giôùi thieäu keát quaû thöïc haønh gieo haït ñaõ laøm ôû nhaø.
3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
II. Chuaån bò:
GV: - Hình veõ trong SGK trang 100, 101.
HSø: - Chuaån bò theo caù nhaân.
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

1’
4’


1’

29’
10’

10’
7’


2’

1’
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ: Söï sinh saûn cuûa thöïc vaät coù hoa.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Caây moïc leân nhö theá naøo?
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
( Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh tìm hieåu caáu taïo cuûa haït.
Phöông phaùp: Luyeän taäp, thaûo luaän.
Giaùo vieân ñi ñeán caùc nhoùm giuùp ñôõ vaø höôùng daãn.
( Giaùo vieân keát luaän.

Haït goàm: voû, phoâi vaø chaát dinh döôõng döï tröõ.

Phoâi cuûa haït goàm: reã maàm, thaân maàm, laù maàm vaø choài maàm.

( Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän.
Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình.
Nhoùm tröôûng ñieàu khieån laøm vieäc.
Giaùo vieân tuyeân döông nhoùm coù 100% caùc baïn gieo haït thaønh coâng.
( Giaùo vieân keát luaän:
Ñieàu kieän ñeå haït naûy maàm laø coù ñoä aåm vaø nhieät ñoä thích hôïp (khoâng quaù noùng, khoâng quaù laïnh)
( Hoaït ñoäng 3: Quan saùt.
Phöông phaùp: Quan saùt.
Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp.( Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.
Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung baøi.
5. Toång keát - daën doø:
Xem laïi baøi.
Chuaån bò: “Caây con coù theå moïc leân töø nhöõng boä phaän naøo cuûa caây meï?”.
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Haùt
Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi môøi baïn khaùc traû lôøi.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.Nhoùm tröôøng ñieàu khieån thöïc haønh.
Tìm hieåu caâu taïo cuûa 1 haït.
Taùch voû haït ñaäu xanh hoaëc laïc.
Quan saùt beân trong haït. Chæ phoâi naèm ôû vò trí naøo, phaàn naøo laø chaát dinh döôõng cuûa haït.
Caáu taïo cuûa haït goàm coù maáy phaàn?
Tìm hieåu caáu taïo cuûa phoâi.
Quan saùt haït môùi baét ñaàu naûy maàm.
Chæ reã maàm, thaân maàm, laù maàm vaø choài maàm.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.Neâu ñieàu kieän ñeå haït naûy maàm.
Choïn ra nhöõng haït naûy maàm toát ñeå giôùi thieäu vôùi caû lôùp.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, caù nhaân.

Hai hoïc sinh ngoài caïnh quan saùt hình trang 101 SGK.
Moâ taû quaù trình phaùt trieån cuûa caây möôùp khi gieo haït ñeán khi ra hoa, keát quaû cho haït môùi.ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG* * *
RUÙT KINH NGHIEÄMKHOA HOÏC:
CAÂY CON COÙ THEÅ MOÏC LEÂN
TÖØ NHÖÕNG BOÄ PHAÄN NAØO CUÛA CAÂY ME.
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: - Quan saùt, tìm vò trí choài maàm ôû moät soá caây khaùc nhau.
- Keå teân moät soá caây ñöôïc moïc ra töø thaân, caønh, laù, reã cuûa caây meï.
2. Kó naêng: - Thöïc haønh troàng caây baèng moät boâ phaän cuûa caây meï.
3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
II. Chuaån bò:
GV: - Hình veõ trong SGK trang 102, 103.
HSø: - Chuaån bò theo nhoùm:
- Vaøi ngoïn mía, vaøi cuû khoai taây, laù boûng, göøng, rieàng, haønh, toûi.
- Moät thuøng giaáy (hoaëc goã) to ñöïng ñaát (neáu nhaø tröôøng khoâng coù
vöôøn tröôøng hoaëc chaäu ñeå troàng caây).
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

1’
4’


1’


34’
10’


20’4’


1’
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ: Caây moïc leân nhö theá naøo?
( Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Caâ con coù theå moïc leân töø nhöõng boä phaän naøo cuûa caây meï?
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
( Hoaït ñoäng 1: Quan saùt.
Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän.
Giaùo vieân kieåm tra vaø giuùp ñôõ caùc nhoùm laøm vieäc.
Keå teân moät soá caây khaùc coù theå troàng baèng moät boä phaän cuûa caây meï?
( Giaùo vieân keát luaän:
Caây troàng baèng thaân, ñoaïn thaân, xöông roàng, hoa hoàng, mía, khoai taây.


Caây con moïc ra töø thaân reã (göøng, ngheä,…) thaân gioø (haønh, toûi,…).


Caây con moïc ra töø laù (laù boûng).

( Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
Phöôùng phaùp: Luyeän taäp.
Caùc nhoùm taäp troàng caây vaøo thuøng hoaëc chaäu.
( Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Giaùo vieân nhaän xeùt tình thaàn laøm vieäc caùc nhoùm.
5. Toång keát - daën doø:
Xem laïi baøi.
Chuaån bò: “Söï sinh saûn cuûa ñoäng vaät”.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt

Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi, môøi baïn khaùc traû lôøi.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån laøm vieäc ôû trang 102 SGK.
Hoïc sinh traû lôøi.+ Tìm choài maàm treân vaät thaät: ngoïn mía, cuû khoai taây, laù boûng, cuû göøng, haønh, toûi, ruùt ra keát luaän coù theå troàng baèng boä phaän naøo cuûa caây meï.
+ Chæ hình 1 trang 102 SGK noùi veà caùch troàng mía.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung.
Choài moïc ra töø naùch laù (hình 1a).
Troàng mía baèng caùch ñaët ngoïn naèm doïc raõnh saâu beân luoáng. Duøng tro, traáu ñeå laáp ngoïn laïi (hình 1b).
Moät thôøi gian thaønh nhöõng khoùm mía (hình 1c).
Treân cuû khoai taây coù nhieàu choã loõm vaøo.
Treân cuû göøng cuõng coù nhöõng choã loõm vaøo.
Treân ñaàu cuû haønh hoaëc cuû toûi coù choài maàm moïc nhoâ leân.
Laù boûng, choài maàm moïc ra töø meùp laù.
Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân.


ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG


KHOA HOÏC:
SÖÏ SINH SAÛN CUÛA ÑOÄNG VAÄT.
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: - Trình baøy khaùi quaùt veà söï sinh saûn cuûa ñoäng vaät: vai troø cuûa cô quan sinh saûn, söï thuï tinh, söï phaùt trieån cuûa hôïp tö
 
Gửi ý kiến