Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Nghị quyết ĐH Công đoàn CS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đình Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:10' 21-09-2009
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 1940
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Thị Linh)
Mẫu 15

CĐCS Trường.........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc..........................., ngày........tháng…...năm.......

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG..............................................
NHIỆM KỲ 20….. – 20…..

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20….. với ……. đại biểu chính thức thay mặt, tiến hành vào ngày ….tháng…..năm 20…., đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao.
Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch đại hội trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 20….. – 20….. , mục tiêu và chương trình công tác của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20….. .

Đại hội cũng đã nghe trình bày và nghiên cứu báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên cho dự thảo các văn kiện đại hội của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20…..; trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu và kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng của mục tiêu và chương trình công tác Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20…...

Đại hội Công đoàn cơ sở ……………………nhiệm kỳ 20….. – 20…..
QUYẾT NGHỊ
1- Nhất trí thông qua các dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20….. đã trình trong Đại hội.

2- Giao cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20….. căn cứ các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn cấp trên, của lãnh đạo Đảng ủy, Chi bộ và những ý kiến phát biểu của Đại biểu đại hội để chỉnh lý hoàn thiện văn kiện chính thức của Đại hội .

3- Đại hội giao cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng thành chương trình cụ thể cho từng năm và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, triển khai công tác công đoàn từ Tổ công đoàn, đến Công đoàn cơ sở để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

a. Nhiệm vụ trọng tâm:
-
-
-
b. Chỉ tiêu phấn đấu:
-
-
-
-
(Nêu một số chỉ tiêu tiêu biểu trong phương hướng hoạt động cần quyết tâm phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ)

4- Đại hội kêu gọi và tin tưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở sẽ chung vai sát cánh cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. – 20….. , tích cực trong công tác, tăng cường tự học tự rèn, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị.


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG..............................................


TM. ĐOÀN THƯ KÝ TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Ký tên Ký tên


CHỦ TỊCH TM. BAN CHẤP HÀNH

No_avatar
Cảm ơn các thành viên của Thư viện giáo án điện tử
No_avatar
Chân thành cảm ơn các thành viên của Thư viện
No_avatar
Cám ơn sự đóng góp của thành viên đại gia đình Violet
 
Gửi ý kiến