Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản tự kiểm tra VSATTP 2017.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Trinh
Ngày gửi: 08h:38' 07-12-2017
Dung lượng: 63.7 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN
TRƯỜNG

Số:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ tự kiểm tra an toàn thực phẩm

HIỆU TRƯỞNG
Căn cứ Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 30/06/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ kể hoạch phối hợp số 4189/KHPH-SYT-SGDĐT ngày 17/10/2017 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc triển khai hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căn tin trong các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ …………………………………………………………………………….
Theo đề nghị của ………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ tự kiểm tra an toàn thực phẩm tại căn tin, bếp ăn tập thể trường ……………………………………………………………………………….
Điều 2. Thành phần tổ kiểm tra:
1. Ông (Bà).…………………………………………………………Tổ trưởng
2. Ông (Bà) .…………………………………………………………Tổ viên
3. Ông (Bà) .…………………………………………………………Tổ viên

Điều 3.Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của nhà trường, kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Các ông (bà) có tên ở điều 2, các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN
TRƯỜNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN
TỰ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
(Đối với bếp ăn tập thể trường học)

Hôm nay vào lúc……………..giờ ……………..phút, ngày ……………..tháng ……………..năm ……………..
Đại diện tổ tự kiểm tra:
- Ông/Bà: ………………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………….
- Ông/Bà: ………………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………….
- Ông/Bà: ………………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………….
Đại diện cơ sở nấu ăn:
- Ông/Bà: ………………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………….
- Thực hiện sổ kiểm thực 3 bước: đạt , Không đạt
- Thực hiện lưu mẫu thực phẩm: đạt , Không đạt

I. Nội dung kiểm tra
TT
Nội dung đánh giá
Đạt
Không đạt
Ghi chú

I. Điều kiện đối với cơ sở
1
Trần nhà, tường nhà
2
Nền nhà
3
Hệ thống thông gió
4
Hệ thống chiếu sáng
5
Hệ thống xử lý chất thải
6
Phòng thay đồ bảo hộ lao động nhân viên
7
Nhà vệ sinh
8
Khu vực ăn uống
II. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ
9
Trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm
10
Phân biệt sống chinas trong quá trình chế biến
11
Thùng chứa rác
12
Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại
13
Thiết bị, phương tiện rửa tay
III. Điều kiện nguyên liệu, bảo quản thực phẩm trong chế biến
14
Kho bảo quản thực phẩm
15
Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm
16
Chế độ kiểm thực 3 bước
17
Lưu mẫu thực phẩm
IV. Điều kiện nhân viên tiếp xúc được với thực phẩm
18
Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế
19
Có giấy xác nhận kiến thức VSATTP
20
Thực hành vệ sinh cá nhân
21
Người trực tiếp chế biến mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dụng, đeo khẩu trang
Kết quả

Kết quả: Đạt Không đạt
II. Ý kiến tổ kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
III. Ý kiến của đại diện cơ sở/ Công ty phục vụ suất ăn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..
Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kết thúc lúc ……….... giờ ……….... phút cùng ngày.


Đại diện bếp ăn Người lập biên bản 
Gửi ý kiến