Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao duc BDTX 17 -18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày gửi: 10h:24' 04-12-2017
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THĐN
Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2017


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 và bồi dưỡng thường xuyên
năm học 2017-2018


Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý trường tiểu học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 về việc Ban hànhQuy chế bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);
Thực hiện Kế hoạch số 496/KH-PGDĐT ngày 17/7/2017 của Phòng GD&ĐT Bù Đăng về việc bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên tiểu học;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Trường TH Đồng Nai xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục và giáo viên tiểu học (GVTH) hè 2017, năm học 2017 – 2018 như sau:
A. Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017:
I. Mục tiêu:
-Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học
- Nâng  cao nhận thức và kĩ thuật đánh giá học sinh Tiểu học theo TT22/2017
II. Nội dung:- Triển khai lại thông tư 22 về việc đánh giá học sinh tiểu học.
- Triển khai một số văn bản của ngành.
- Triển khai một số kĩ năng soạn giảng bằng giáo án điện tử.
- Triển khai lại phương pháp bàn tay nặn bột.
III. Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung các nội dung
- Triển khai lại thông tư 22 về việc đánh giá học sinh tiểu học.
- Triển khai công văn của ngành giáo dục
- Triển khai lại phương pháp bàn tay nặn bột.
- Hướng dẫn soạn giáo án điện tử.
IV. Thời gian: (dự kiến thời gian bồi dưỡng)
Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 8 năm 2017
B. Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018:
I. Mục tiêu:
- Cán bộ quản lý và Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nội dung:
1. Đối với giáo viên
- TH 31: Tổ chức dạy học cả ngày.
- TH 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học.
- TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
- TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học.
- TH 4 : PP dạy lớp ghép
2. Đối với CBQL
- QLTH 5: Năng lực xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy theo yêu cầu đổi mới với cấp tiểu học.
- QLTH 6: Năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới với cấp tiểu học.
- QLTH 7: Năng lực tổ chức huy động trẻ em trên địa bàn đi học đúng độ tuổi theo yêu cầu phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học.
- QLTH 8: Năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.
III. Hình thức:
Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức tự học: Giáo viên xây dựng kế hoạch tự học kết hợp với thảo luận nhóm trong các buổi sinh hoạt tổ khối.
IV. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:
+ Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học, cụ thể:
- Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết
- Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết
- Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết
Giáo viên tham gia học bồi dưỡng thường
 
Gửi ý kiến