Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoach BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Trường
Ngày gửi: 21h:06' 14-11-2017
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG TH TRUNG BÌNH C
TỔ KHỐI 1, 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Trung Bình ngày 31/10/2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 2017 - 2018


Họ và tên: TRỊNH VĂN TRƯỜNG
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiểu học
Nhiệm vụ được giao: dạy lớp 2B
Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học Trung Bình C.
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào thông tư số 26/2015 BGD&ĐT ngày 30/10/2105 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc ban hành bồi dưỡng thường xuyên.
Căn cứ vào kế hoạch số 699/ KH-PGDTĐ ngày 13/10/2017, về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Phổ thông năm học 2017-2018.
Căn cứ vào công văn số 09/KH- BDTX ngày 16/10/2017 của trường Tiểu học Trung Bình C và khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 như sau:
II. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc: (30 tiết/ năm học)
a. Nội dung 1: (30 tiết/năm học)- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Đề.
- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng sáng tạo trong giảng dạy.
- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 404/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
b. Nội dung 2: (30 tiết/năm học)

Thứ
Tự
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức
Số tiết

1
- Bồi dưỡng chính trị hè qua các chuyên đề
Chuyên đề 1: Các vấn đề lý luận cơ bản những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ IV và hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ
 
Gửi ý kiến