Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TIEU HOC HIỂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Kha Tâm
Ngày gửi: 20h:18' 14-11-2017
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT GÒ QUAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH 2 XÃ ĐỊNH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /KH-CM Định Hòa, ngày17 tháng 10 năm 2017
KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II, năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGD-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của BGD-ĐT ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 của Bộ gióa dục & đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học;
Thực hiện công văn số 64/PGDĐT-GDTH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017-2018;
Trường Tiểu học 2 xã Định Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I đối với học sinh lớp 4-5 năm học 2017-2018 như sau:
I/ Yêu cầu kiểm tra giữa học kỳ II đối với học sinh lớp 4, 5::
1. Lớp 4, lớp 5 là các lớp cuối cấp Tiểu học. Các khối lớp này so với các khối lớp 1, 2, 3 có yêu cầu kiến thức, kỹ năng ở mức sâu hơn, khái quát hơn, tường minh hơn.
2. Môn Tiếng việt và môn Toán ở các khối lớp này là hai môn học công cụ chiếm nhiều thời lượng hơn so với môn học khác.
3. Tạo điều kiện cho học sinh quen dần với cách kiểm tra, đánh giá ở cấp Trung học cơ sở và các cấp học cao hơn.
II/ Cách thức ra đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra:
1. Đối tượng kiểm tra
Học sinh lớp 4, lớp 5 kiểm tra giữa kỳ II đối với 2 môn Toán và Tiếng việt.
Học sinh lớp 1, 2, 3 không kiểm tra nhưng phải tổng hợp kết quả đánh giá giữa học kỳ I.
2. Ra đề kiểm tra:
Từng giáo viên dạy lớp 4, lớp 5 tự xây dựng ma trận đề, đề kiểm tra riêng của minh và nộp cho tổ trưởng bằng USB và bằng văn bản có chữ ký của người ra đề kiểm tra. Tổ trưởng họp các thành viên trong tổ xây dựng ma trận đề và đề kiểm kiểm tra chung trong khối của mình, sau đó trình BGH duyệt và in ấn đề cho học sinh kiểm tra.
Thời gian tổ chức ra đề kiểm tra thực hiện cụ thể như sau:
- Ngày 14/10/2017: Giáo viên dạy lớp 4, 5 nộp ma trận đề và đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và Tiếng việt. Tổ trưởng chuyên môn tiến hành họp tổ xây dựng ma trận đề và đề kiểm tra.
- Ngày 16/10/2017: Khối trưởng nộp bộ ma trận đề, đề kiểm tra chung cho BGH duyệt (buổi sáng) và tổng hợp các đề của cá nhân ( Bằng USB và bằng văn bản, có chữ ký của người ra đề). Buổi chiều BGH trường tiến hành in ấn bộ đề.
3. Tổ chức kiểm tra:
Thời gian tổ chức kiểm tra được thực hiện như sau:
* Ngày 23/10/2017: Kiểm tra môn Tiếng việt
Từ 14 giờ 00 bắt đầu kiểm tra: Kiểm tra đọc thành tiếng trước; đọc thành tiếng xong tiến hành cho học sinh kiểm tra phần đọc hiểu và phần viết ( Thời gian kiểm tra đọc hiểu và phần viết là 75 phút)
* Ngày 24/10/2017: Kiểm tra môn Toán
Thời gian làm bài Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút cho đến kết thúc.
4. Nội dung, hình thức và cách thức tổ chức:
Căn cứ vào chuẩn kiến thức-kỹ năng theo Chương trình Tiểu học được ban hành tại Quyết định số 16/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/5/2006 cùa Bộ GD&ĐT. Cụ thể, ra đề dựa vào yêu cầu cần đạt giữa học kỳ I trong tài liệu chuẩn KT-KN của từng lớp học, môn học. Cấu trúc đề kiểm tra theo ma trận đề được áp dụng điểm c, khoản 2, điều 10 của Thông tư số: 22/2016/TT-BGDĐT để ra đề.
Ngữ liệu đề kiểm tra khuyến khích nên chọn những ngữ liệu bên ngoài SGK nhưng có nội dung phù hợp với chủ đề, chủ điểm trong chương trình học và phải đảm bảo mang tính giáo dục học sinh.
BGH nhà trường phân công CB-GV đưa đề và giám sát các điểm. Phân công giáo viên coi kiểm tra chéo và đảm bảo quy chế kiểm tra; không gây áp lực học sinh.
5. Tổ chức chấm bài, tổng hợp báo cáo thống kê giữa học kỳ II:
* Ngày 23/10
 
Gửi ý kiến