Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hồ sơ tổ 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ma văn doanh
Ngày gửi: 10h:58' 12-11-2017
Dung lượng: 200.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM CHÀY
TỔ CHUYÊN MÔN SỐ 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Nậm Chày, ngày 04 tháng 10 năm 2017KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2017-2018

Họ và tên: MA VĂN DOANH
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nậm Chày
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm lớp ghép 3+5H
Thuộc tổ chuyên môn: Số 4
Năm vào ngành: 2008

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2016 – 2017
I. Ưu điểm:
- Trang bị cho bản thân về kiến thức chính trị, KT-XH, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và các năng lực theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu phát triển của nhà trường.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân; nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân đáp ứng đổi mới và nâng cao chất lương giáo dục.
- Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.
II. Tồn tại:
- Tuy đã đạt được kết quả tương đối đảm bảo, nhưng vẫn chưa đáp ứng được đảm bảo chất lượng học sinh.
- Trong quá trình tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân vẫn còn chưa thực sự hiệu quả.

PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện kế hoạch số 445/KH-PGD&ĐT ngày 04/7/2017 của Phòng GD&ĐT Văn Bàn về Kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè năm 2017 và năm học 2017- 2018;
Căn cứ vào Kế hoạch số: …./KH-BDTXTrH, ngày .... tháng 9 năm 2017 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Trường Tiểu học Nậm Chày;
Căn cứ kế hoạch số 30/KH-TrH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của trường Tiểu học Nậm Chày Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018;
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lien tục trong công tác giáo dục và nhiệm vụ được giao trong năm học 2017-2018. Cá nhân xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
1. Nhằm giúp bản thân nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội.
2. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao nhận thức, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục:
3. Thực hiện chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu”; Xây dựng “Trường học kỷ cương – Văn hóa; Chất lượng giáo dục thực chất”.
4. Dạy học đảm bảo phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh Tiểu học, đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh dân tộc.
5. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học; nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên đáp ứng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
6. Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.
7. Bồi dưỡng để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội; đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đáp ứng nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương. Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của ngành.
8. Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm và tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ chức biên soạn đề kiểm tra có chất lượng; sử dụng trang thiết bị phù hợp vào công tác dạy và học.
9. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; Phát triển bền vững kết
 
Gửi ý kiến