Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định phân công phụ trách phòng bộ môn 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 09h:37' 07-11-2017
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS Trương Công Thận Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /QĐ.THCS.TCT-TB
Mỹ hiệp, ngày 09 tháng 09 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH KIÊM NHIỆM CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
NĂM HỌC 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG THẬN


Căn cứ thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
Căn cứ công văn số 65/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở GD & ĐT An Giang về việc hướng dẫn quy trình tiếp nhận - nghiệm thu - lập sổ sách quản lí, trình tự thủ tục thanh lí sách - thiết bị giáo dục;
Căn cứ vào công văn số 1339/SGDĐT-TCCB ngày 24/11/2015 V/v hướng dẫn tạm thời đối với nhân viên phụ trách thiết bị, giáo viên kiêm nhiệm phòng học bộ môn.
Căn cứ công văn số 53/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về việc xếp loại phòng bộ môn tin học đạt chuẩn;
Căn cứ công văn số 49/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn về việc xếp loại phòng bộ môn đạt chuẩn;
Xét năng lực và phẩm chất đạo đức giáo viên,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phân công các Ông ( Bà ) có tên trong danh sách đính kèm, phụ trách các phòng bộ môn, phòng chức năng của trường THCS Trương Công Thận.
(Danh sách đính kèm)
Điều 2: Ông ( Bà) đã được phân công chịu trách nhiệm quản lí, vệ sinh, thực hiện hồ sơ sổ sách và lên kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học đúng theo tinh thần các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thiết bị dạy học của phòng Giáo dục & Đào tạo và kế hoạch năm học của Trường THCS Trương Công Thận.
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 “ để thi hành”
-Lưu: VT, TB,PBM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÍ
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
( kèm theo quyết định số 03/QĐ.THCS.TCT-TB ngày 09/09/2017)

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
Phụ Trách

1
Lê Văn Bé
GV kiêm CBTB
 Phòng Thiết bị

2
Bùi Thanh Tâm
GV kiêm CBTB
Quản lí PBM Tin 2

3
Ngô Thị Thùy Linh
GV kiêm CB-PBM
Quản lí PBM Lý

4
Võ Văn Hy
GV kiêm CB-PBM
Quản lí PBM Hóa

5
Nguyễn Thị Thắm
TT kiêm CB-PBM
Quản lí PBM Anh

6
Nguyễn Thị Thân
GV Kiêm CB-PBM
Quản lí PBM Tin2

7
Nguyễn Thị Phụng
TT kiêm CB-PBM
Quản lí PBM Sinh

8
Trần Thế Diễn
Tổ trưởng
Quản lí Thiết bị môn TD

 Tổng kết danh sách phân công 08 đồng chí được phụ trách các phòng chức năng.


 
Gửi ý kiến