Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX MODUN 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Phương
Ngày gửi: 18h:28' 11-10-2017
Dung lượng: 279.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN THỊ HƯƠNG


CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU số TRONG TRƯỜNG TRUNG HOC Cơ sở □ A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Module Chăm sóc, hỗ trợ tầm ỉí học smh trung học cơ sỏ nữ, học smh trung học cơ sỗ nguờĩ dân tộc thiểu sổ hương tồi mục tiêu chính là giủp giáo vĩÊn cỏ hiểu biết và nâng lục chăm sóc, ho trơ tâm lí cho học sinh nữ và học sinh dân tộc thiểu sổ ờtruửngTHCS.
Module này gồm các nội dung sau:
Khái quát chung về tâm lí học sinh trung học cơ sờ và chăm sóc, hỗ trơ tâm lí cho học sinh trung học cơ sờ.
Châm sóc, ho tru tâm lí cho học sinh nữ, học sinh nguửi dân tộc thiểu sổ ởtruửngtrunghọc cơ sờ.
Tổng kết module.
Moi nội dungsẽ gồm nhũng hoat động để tìmhiễu cụ thể về các nội dung.
Trong mỗi hoạt độngsẽ tuỳ theo tùng nội dung nhưng đỂu thể hiện được những nhiệm vụ cần phải làm và những thông tin phẳn hồi cơ bản cho nội dung.


MỤC TIÊU CHUNG
Giủp giáo vĩÊn THCS hiểu được khái niệm, nội dung cửa hoạt động chăm sóc, ho tru tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh dân tộc thiểu sổ ờ trường THCS và vai trò cửa giáo vĩÊn khi chăm sóc, ho trơ tâm lí học sinh; nội dung, hình thúc chăm sóc, ho trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ ù truửng THCS. Tù đỏ, giủp giáo viÊn biết vận dung kỉ nâng cần thiết để lÊn kế hoạch cá nhân khi chăm sóc, ho trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là họ c sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ ởtruửngTHCS.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Kiến thúc: Nâng cao hiểu biết cửa giáo vĩÊn vỂ giới và đặc điểm tâm lí học sinh THCS theo giới; vỂ dân tộc thiểu sổ và người dân tộc thiểu sổ, đặc điểm tâm lí học sinh THCS dân tộc thiểu sổ.
Kĩ nâng: Giủp nâng cao nâng lục châm sóc, ho tru tâm lí học sinh nữ và học sinh nguửi dân tộc thiểu sổ cửa giáo vĩÊn trong quá trình giáo dục
thông qua việc giáo vĩÊn thục hành đuợc các biện pháp giúp dữ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu sổ thục hiện mục tìÊu dạy học.
Thái độ: Hiểu nõ tàm quan trọng cửa việc hỗ trợ tâm lí đổi với học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ trong các hoạt động giáo dục, cỏ ý thúc sú dụng các biện pháp tích cục để ho trợ tâm lí cho các em.


Nội dung 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM ư HỌC SINH TRUNG HỌC cơ SỜ VÀ CHĂM SÓC, HỒ TRỢ TÂM LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Cơ SỜ
Hoạt động 1: Tìm hiểu vẽ tâm lí học sinh trung học cơ sở.
Nhiệm vụ
Bạn hãy trả lời những câu hối sau íÊy:
Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm độ tuổi nào? NÊU những đặc trung cơ bản của lứa tuổi học sinh THCS?
Những điỂu kiện nào ảnh hường đến sụ phát triển tâm lí cửa học sinh THCS?
NÊu một sổ đặc điểm tâm lí của học sinh THCS.
Thông tin cơ bản
Đặc trưng cơ bàn cùa học sinh trung học cơ sở
Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm những em cỏ độ tuổi tù 11 đến 15 tuổi. Đây là lứa tuổi cỏ vị trí đặc biệt trong thửi kì phát triển của con nguửi; là thời kì phát triển phức tạp và cỏ tàm quan trọng đặc biệt của tre em nói riÊng và cửa con nguửi nói chung. Trong tâm lí học phát triển, người ta gọi đây là thòi ld quá độ tà thàd tho ấu sang thủdld trưởng thầnh cửa connguửi và lứa tuổi này đuợc gọi ]à lúa tuổi thiếu nìÊn.
Sụ khác biệt cơ bản cửa lứa tuổi thiếu nìÊn so với các lúa tuổi khác là sụ phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đổi về các mặt tri tuệ, đạo đức. Sụ xuất hiện những yếu tổ mói của sụ trường thành do kết quả sụ biến đổi cơ thể, sụ phát triển tụ ý thúc, sụ thay đổi kiểu quan hệ với người lớn, với bạn bè, yÊu cầu cửa hoạt động học tập, hoạt động xã hội mà thiếu nìÊn tham gia vào. Trong các em tồn tại song song đặc điểm cửa cả tre con và cửa người lớn. Các em đang tập làm nguửi lớn nhưng vẫn còn là trê con. Múc độ phát triển và biểu hiện cửa đặc điểm người lớn cỏ sụ khác biệt giữa các em do tác động của hoàn cánh sổng và hoạt động.
Những chiỂu hướng phát triển đặc điểm nguửi lớn ờ lứa tuổi thiếu nĩÊn cỏ khác nhau, nhưng đỂu thể hiện một nội dung: các em mong muổn chúng tố minh là nguờĩ ỉỏn, được đổi xủ nhưngLỉờĩ ỉôn.
Những điêu kiện phát triến tâm tí
Sự biên đổi
 
Gửi ý kiến