Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày gửi: 14h:20' 11-10-2017
Dung lượng: 18.4 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người

II/ REPORTED SPEECH
1.Charlie said, “I’m thinking of going to live in Canada”.
Charlie said that I was thinking of going to live in Canada.
Charlie said that I am thinking of going to live in Canada.
Charlie said that he was thinking of going to live in Canada.
Charlie said that he is thinking of going to live in Canada.
2.Charlie said, “My father is in hospital.”
Charlie said that my father is in hospital.
Charlie said that his father was in hospital.
Charlie said that his father is in hospital.
Charlie said that my father was in hospital.
3.Charlie said, “Nora and Jim are getting married tomorrow.”
He said that Nora and Jim are getting married tomorrow.
He said that Nora and Jim were getting married the next day.
He said that Nora and Jim were getting married tomorrow.
He said that Nora and Jim are getting married the next day.
4.Charlie said, “I haven’t seen Bill for a while”
He said that he hadn’t seen Bill for a while.
He said that I haven’t seen Bill for a while.
He said that he hasn’t seen Bill for a while.
He said that I hadn’t seen Bill for a while.
5.Charlie said," I’ve been playing tennis a lot recently.”
Charlie said that I’ve been playing tennis recently.
Charlie said that he had been playing tennis recently.
Charlie said that he has been playing tennis recently.
Charlie said that I had been playing tennis recently.
6.Charlie said," Margaret has had a baby.”
Charlie said Margaret has had a baby.
Charlie said Margaret had had a baby.
Charlie said Margaret had a baby.
Charlie said Margaret has a baby.
7.Charlie said," I don’t know what Fred is doing.”
He said that he doesn’t know what Fred is doing.
He said that he didn’t know what Fred is doing.
He said that he doesn’t know what Fred was doing.
He said that he didn’t know what Fred was doing.
18.”Can you open the door for me, Tom ?’ Ann asked.
A. Ann asked to open the door for her, Tom.
B. Ann asked Tom to open the door for her.
C. Ann asked Tom open the door for her.
D. Ann asked Tom to open the door for me.
32. The police officer said to us, “Where are you going”.
A. The police officer asked us where we were going.
B. The police officer asked us where were we going?.
C. The police officer asked us where are we going?.
D. The police officer asked us where we are going.
33. Claire asked, “What time do the blanks close?”.
A. Claire wanted to know what time the banks close.
B. Claire wanted to know what time do the banks close?.
C. Claire wanted to know what time did the banks close?.
D. Claire wanted to know what time the banks closed.
34. “Are you willing to travel?” she asked.
A. She asked me am I willing to travel?.
B. She asked me If I am willing to travel.
C. She asked me was I willing to travel?.
D. She asked me If I was willing to travel.
35. “What do you do in your spare time?” she asked.
A. She wanted to know what I do in my spare time.
B. She wanted to know what I did in my spare time.
C. She wanted to know what did I do in my spare time?.
D. She wanted to know what do I do in my spare time?.
36. “Do you have a driver’s license?,” she asked.
A. She asked me did you have a driver’s license?.
B. She asked me do you have a driver’s license?.
C. She asked me If I had a driver’s license.
D. She asked me If I have a driver’s license.
37. “Where did she go?”, she asked me.
A. She asked me where I had gone.
B. She asked me where did you go?.
C. She asked me where did I go?.
D. She asked me where you had gone.
38. “Can you use a computer?”, she asked.
A. She wanted to know whether I can use a computer.
B. She wanted to know whether I could use a computer.
C. She wanted to know could I use a computer?.
D. She wanted to know can I use a computer?.
39. “How are you?”, he
 
Gửi ý kiến