Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: kra jan minche
Ngày gửi: 20h:29' 10-10-2017
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Tuần :07 Ngày soạn: 03/10/2017
Tiết :14 Ngày dạy: 05/10/2017

BÀI 14: THỰC HÀNH
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Qua quan sát HS nhận dạng được hình thái NST ở các kì.
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, sử dụng kính hiển vi, vẽ hình
3. Thái độ:
Yêu quý môn học, có thái độ hăng say tìm hiểu khoa học, bảo vệ dụng cụ.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên:
- Kính hiển vi.
- Bộ tiêu bản NST.
2. Học sinh: Đọc bài trước ở nhà, xem lại cách sử dụng kính hiển vi.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: (1’)
9A1…………............................................…
9A2…………........................................……
2. Kiểm tra bài cũ. Lồng vào bài mới.
3. Hoạt động dạy - học:
Mở bài: Trình bày những biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào? Trong tiết hôm nay, các em sẽ tiến hành nhận dạng hình thái NST ở các kì qua tiêu bản.
Hoạt động 1: QUAN SÁT TIÊU BẢN NST(15’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

GV chiếu hình ảnh tiêu bản cố định NST của các loài sinh vật.
Yêu cầu HS quan sát
- YC HS thực hiện nhóm và theo dõi giúp đỡ các nhóm.
GV lưu ý HS, trong tiêu bản có các tế bào ở các kì khác nhau ( kì trung gian, kì giữa, kì đầu, kì sau và kì cuối) và có thể nhận biết thông qua vị trí của các NST trong tế bào.
-GV hướng dẫn HS xác định đúng vị trí của các NST (đang quan sát) ở kì nào của quá trình phân bào.
Ví dụ, nếu thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì đó là kì giữa.
Nếu NST phân thành 2 nhóm ở gần cực của tế bào thì đó là kì cuối...
- HS thực hiện theo nhóm quan sát tiêu bản.

- Khi nhận dạng được NST , HS trao đổi theo nhóm để xác định được vị trí của NST ở kì nào của quá trình phân bào.

Hoạt động 2: VẼ HÌNH NST QUAN SÁT ĐƯỢC. (20’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

- GV YC HS các nhóm quan sát tiêu và vẽ hình vào vở.
- GV yêu cầu HS trình bày hình thái NST qua các kỳ phân bào mà HS quan sát được.
- GV cung caáp theâm thoâng tin:. Coù söï khaùc ôû kì trung gian cuûa teá baøo coù nhaân so vôùi ôû teá baøo nhaân sô . Caùc kì khaùc caên cöù vaøo vò trí nhieãm saéc theå trong teá baøo. VD : Kì giöõa nhieãm saéc theå taäp trung ôû giöõa teá baøo thaønh haøng, coù hình thaùi roõ nhaát
* Neáu tröôøng hôïp chöa coù hoäp tieâu baûn nhieãm saéc theå, GV coù teå duøng tranh caâm caùc kì cuûa nguyeân phaân ñeå HS nhaän daïng hình thaùi nhieãm saéc theå ôû caùc kì.
-Từng HS trong nhóm vẽ hình tiêu bản NST trên màn hình quan sát được vào vở.- HS chú ý.

IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
1. Nhận xét - đánh giá: (7’)
- Các nhóm tự nhận xét về thao tác sử dụng kính, kết quả quan sát của mình.
- GV đánh giá chung về ý thức và kết quả của các nhóm.
- Đánh giá kết quả của nhóm qua bản thu hoạch
2. Dặn dò: (2’)
- Về nhà học bài và xem trước bài mới
V. RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến