Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 44. Anđehit - Xeton

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị huyền trang
Ngày gửi: 15h:45' 10-10-2017
Dung lượng: 145.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM ANDEHIT - XETON – AXIT CÓ HƯỚNG DẨN

Câu 1. Để trung hòa hoàn toàn 2,36 g một axit hữu cơ X cần 80ml dung dịch NaOH 0,5 M. X là.
A. CH3COOH. B. C2H5COOH. C. C2H3COOH. D. C2H4(COOH)2.
Câu 2. Cho 2,2 gam hợp chất đơn chức X chứa C, H, O phản ứng hết với dung dịch AgNO3/ NH3 dư tạo ra 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCHO. B. CH2=CHCHO. C. CH3CHO. D. C2H5CHO.
Câu 3. Cho bốn hợp chất sau:
(X):
CH3CHClCHClCOOH
;
(Y):
ClCH2CH2CHClCOOH

(Z):
Cl2CHCH2CH2COOH
;
(T):
CH3CH2CCl2COOH

Hợp chất nào có tính axit mạnh nhất?
A. Hợp chất (X). B. Hợp chất (Y). C. Hợp chất (Z). D. Hợp chất (T).
Câu 4. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit.
A. HCHO. B. OHC-CHO. C. CH3CHO. D. CH2=CH-CHO.
Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng:

Công thức của T là:
A. C2H5COOH. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOH. D. CH3COOC2H5.
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,360 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam H2O. Số mol của mỗi axit lần lượt là:
A. 0,050 và 0,050. B. 0,060 và 0,040. C. 0,045 và 0,055. D. 0,040 và 0,060.
Câu 7. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH3CHO, C2H5OH, H2O là:
A. H2O, C2H5OH, CH3CHO. B. CH3CHO, H2O, C2H5OH. C. H2O, CH3CHO, C2H5OH. D. CH3CHO, C2H5OH, H2O.
Câu 8. Axit fomic HCOOH có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư và phản ứng khử Cu(OH)2 trong môi trường bazơ thành kết tủa màu đỏ gạch (Cu2O) vì.
A. axit fomic là axit rất mạnh nên có khả năng phản ứng được với các chất trên.
B. đây là những tính chất của một axit có tính oxi hóa.
C. axit fomic thể hiện tính chất của một axit phản ứng với một bazơ là AgOH và Cu(OH)2.
D. trong phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit.
Câu 9. X là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa C, H, O. X tham gia phản ứng tráng gương và cũng tham gia phản ứng với dung dịch NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 0,3 mol gồm CO2 và H2O. X là.
A. HCOOCH3. B. H- CO - CH2 - COOH. C. H - CO - COOH. D. HCOOH.
Câu 10. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16).
A. 16,20. B. 6,48. C. 8,10. D. 10,12.
Câu 11. Trong các hợp chất dưới đây, hợp chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất?
A. CH3COOH. B. CF3COOH. C. CCl3COOH. D. CBr3COOH.
Câu 12. Cho 4 hợp chất sau: CH3COOH, CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH.
Hợp chất có tính axit mạnh nhất là:
A. CF3COOH. B. CBr3COOH. C. CH3COOH. D. CCl3COOH.
Câu 13. Axit acrylic (CH2=CH−COOH) không tham gia phản ứng với.
A. NaNO3. B. H2/xt. C. dung dịch Br2. D. Na2CO3.
Câu 14. Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:
A. 2.
 
Gửi ý kiến