Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu ly lịch trích ngang HS - Năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Úy
Ngày gửi: 08h:45' 12-09-2017
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TRÖÔØNG TH ÑOÀNG NAI
LYÙ LÒCH TRÍCH NGANG - NAÊM HOÏC 2017-2018
Lôùp : ……….
TT S/P SOÁ ÑB HOÏ VAØ TEÂN HS "Ngaøy, thaùng,
naêm sinh" NÖÕ DT HOÏ TEÂN CHA N/S HOÏ TEÂN MEÏ N/S "Ñ/CHÆ
(Thoân)" GHI CHUÙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


TT S/P SOÁ ÑB HOÏ VAØ TEÂN HS "Ngaøy, thaùng,
naêm sinh" NÖÕ DT HOÏ TEÂN CHA N/S HOÏ TEÂN MEÏ N/S "Ñ/CHÆ
(Thoân)" GHI CHUÙ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

"Lưu yù: - Yeâu caàu GVCN ghi ñaày ñuû, chính xaùc thoâng tin cuûa HS(ngaøy, thaùng, naêm sinh theo giaáy khai sinh) vaøo maãu naøy. Khoâng boû soùt HS."
" - Sĩ soá, nöõ, DT....phaûi ghi ñaày ñuû, chính xaùc nhö ñaõ baùo caùo cho nhaø tröôøng, coät ngaøy, thaùng, naêm sinh phaûi ñieàm ñaày ñuû."
- Ñaây laø nhöõng thoâng tin HS voâ cuøng quan troïng nhaèm ñeå löu tröõ taïi nhaø tröôøng vaø sao cheùp cho caùc loaïi hoà sô khaùc
- GVCN gửi lyù lòch trích ngang naøy veà tröôøng (thầy Uyù) tröôùc ngaøy….thaùng…. naêm 2017
" Ñoàng Nai, ngaøy…..thaùng …. naêm 2017"
TRÖÔØNG TH ÑOÀNG NAI GIAÙO VIEÂN CHUÛ NHIEÄM
HIEÄU TRÖÔÛNG (Kyù ghi roõ hoï teân)
Phaïm Thò Myõ Haïnh
Avatar

Một cách tổng hợp lý lịch rất hay. Thanks!-----------------------------

Dự án can ho Mizuki Park sở hữu vị trí đắc địa, căn hộ nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Văn Linh,

 
Gửi ý kiến