Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DU THAO PHUONG HUONG NHIEM VU NAM HOC VA CAC HOI THI 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 11-09-2017
Dung lượng: 92.2 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: / PGD&ĐT-THCS
 Tân Châu, ngày tháng 9 năm 2017
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017 CẤP THCS


Căn cứ Công văn số /SGD&ĐT-GDTrH ngày /9/2017 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017 -2018 cụ thể như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục trung học; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục.
Giao quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu nhà trường trong tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lí và cơ sở giáo dục.
Phát triển hệ thống tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trực tuyến qua mạng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học và phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tăng cường giao quyền chủ động cho các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, gắn với đổi mới phương thức dạy học, kiểm tra, thi theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS).
5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓