Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phobng cach ngon ngu hanh chinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Quang
Ngày gửi: 20h:12' 10-09-2017
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị: Trường THPT Krông Nô
Họ tên: Nguyễn Hồng Quang
Chức vụ: Giáo viên

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2017
 
Câu 1. Qua các chuyên đề đã tiếp thu, nôi dung chuyên đề nào đồng chí cho là sâu sắc nhất và nhận thức của đồng chí về vấn đề đó như thế nào?
Sau hai ngày tiếp thu các chuyên đề về: Kết quả Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam và tỉnh Đắk Nông sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề học tập năm 2017; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; tình hình kinh tế - xã hội của huyện sáu tháng đầu năm 2017; quán triệt một số văn bản Luật, Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.
Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.
Trên cơ sở đánh giá tình hình, nguyên nhân dẫn đến một bộ phận cán bộ, nhân dân có biểu hiện tiêu cực trong cách sống và làm việc, Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Có thể nói đây là những biểu hiện mà một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang mắc phải, không chỉ làm suy thoái về mặt tư tưởng chính chính, lối sống, đạo đức cách mạng mà còn từng bước xa dần mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta da93nng quyết tâm xây dựng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định ở nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi quan trong, từng bước xác lập chủ quyền độc lập, xây dựng xã hội chủ nghĩa; đổi mới đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là yếu tố hàng đầu. Chính vì thế, Bộ Chính trị đã nhận thức rất sâu sắc về tình hình đất nước ta về mặt chính trị, tư tưởng – là cốt lõi thực hiện các mục tiêu khác của đất nước. Từ cách nhận thức sâu sắc, thực tế, nhìn nhận, đánh giá đúng sự thật, Trung ương Đảng đã nêu ra 29 biểu hiện suy thoái về mặt tư tưởng, chính trị, lối sống, đạo đức của một phận không nhỏ cán bộ và nhân dân. Trên cơ sở đó, Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra các giải pháp như công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát,
 
Gửi ý kiến