Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

20 Bài tập ôn thi HSG hay(có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hồ Hữu Phước
Người gửi: Hồ Hữu Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:08' 10-09-2017
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Bài 1:Cho 2g hỗnhợp Fe vàkimloại R hóatrị 2 vào dung dịchhclcódưthìthuđược 1,12lít H2 (đktc) mặtkhácnếuhòa tan 4,8g kimloạihóatrị 2 thìcầnchưađến 500ml dung dịchHCl 1M. xácđịnhkimloạihóatrị 2 đó?( Bàitoánchặngiátrịnguyêntửkhối: 19,2Bài 2:Hòa tan 12,1g hỗnhợpgồm Fe và Zn cầndùng 300ml dung dịchHCltạorahỗnhợpmuốivà 4,48lítkhí (đktc)
a. Viết PTHH
b. Tínhnồngđộmol dung dịchsauphảnứngbiếtthểtích dung dịchthayđổikhôngđángkể.( 0,33M)
Bài 3: Hỗnhợp 3 kimloại X, Y, Z cótỉlệsốmoltươngứnglà4 : 3 : 2 vàcótỉlệkhốilượngnguyêntửtươngứnglà 3 : 5 : 7. Hoà tan hết 3,28 gam hỗnhợp 3 kimloạitrêntrong dung dịchHCldưthìthuđược 2,016 lítkhí (ở đktc) và dung dịch A. Xácđịnh 3 kimloại X, Y, Z biếtrằngkhichúngtácdụngvớiaxitđềutạomuốivàkimloạiđềucóhoátrị II.
Bài 4:Mộthỗnhợpgồm 2 kimloại: X và Y cótỉsốkhốilượng mX : mY =1:1 . Trong 44,8g hỗnhợpđóbiếtny-nx=0,05 mặtkhác MX=MY+8 . Xácđịnh X,Y( Cu và Fe)
Bài 5: Cho hỗnhợpgồmbakimloại X, Y, Z đềuhoátrị (II) vàđứngtrước Cu trongdãyđiệnhoáTỉlệnguyêntửkhốicủabakimloại X, Y, Z là: 3:5:7 Tỉlệsốmolcủabakimloại X, Y, Z tronghỗnhợplà: 4:2:1 Cho 1,16 gam hổnhợp 3 kimloại (II) tácvới dung dịchHClsinhra 0,784 lít H2 (dktc). Xácđịnh X, Y, Z.(Mg, Ca, Fe)
Bài 6: Cho 3 kimloại X,Y,Z  cókhốilượngnguyêntửtheotỉlệ 10:11:23. tỉlệsốmoltronghỗnhợpcủa 3 kimloạitrênlà 1:2:3 (A). Khichomộtlượngkimloại x bằnglượngcủanócótrong 24,582g hỗnhợp A tácdụngvới dung dịchHClthuđược 2.24 l h2(đktc).Xácđịnhtênx,y,zbiết x(II). (Mg, Al, Fe)
Bài 7:hòa tan hết 10,4g hỗnhợp 3 kimloại X,Y,Zcùngcóhóatrị II bằng 1 lượngvừađủHClthấythoátra 6,72 lít H2. Xđtênkimloại X,Y,Zbiếtchúngcótỉlệkhốilượngmolvàsốmoltronghỗnhợp ban đầutươngứnglà 3:5:7 và 3:2:1(Al,Ca,Fe)
Bài 8:hòa tan 21,1g hỗnhợp Zn vàZnobằng 200ml dung dịchhcl 4M (D=1,15g/ml) thìthuđược 4,48l khí (đktc) và dung dịch A. Xácđịnhkhốilượngcủamỗichấttronghỗnhợpchấtrắn ban đầu, xácđịnhnồngđộmolvànồngđộphầntrămcủacácchấttrong dung dịch A (xemsựhòa tan khônglàmthayđổithểtích dung dịch. (mZnO=8,1 gam vàmZn=13 gam)
Bài 9:cho 38,4 gam mộtoxitaxitcủa phi kim X cóhóatrị IV tácdụngvừađủvới dung dịchNaOhthuđược 400 gam dung dịchmuốinồngđộ 18,9% . Xácđịnhcôngthứccủaoxit.(SO2)
Bài 10:Cho 24g hỗnhợp Fe, Mg, Zn hòa tan bằngHCldưthoátra 8,96 dm3 khí H2 (đktc). Thêm dung dịch KOH đếndưvà dung dịchthuđượcrồilọckếttủatáchrađemnungtrongkhôngkhíđếnkhốilượngkhôngđổicânnặng 12g. Tìmkhốilượngtừngkimloạitronghỗnhợp ban đầu.(8g; 0,48g; 15,52g)
Bài 11:Đemnung 6,66g hh X (2 hidroxitcủanhômvàkẽm) saukhiphảnứngxảyraxongthấykhốilượngchấtrắnđemnunggiảmđi 1,98g. Tínhthànhphần % khốilượnghhhidroxit?
Bài 12: Hòa tan m gammột oxit sắt cần 150ml dd HCl 3 M, nếu khử toàn bộ m gam oxit sắt trên bằng khí CO dư nóng thì thu đc 8,4 g sắt. Xác định CT oxit sắt?(Fe2O3)
Bài 13: Hòa tan hỗn hợp 3 kim loại Al2O3,Fe2O3,MgO nặng 30g bằng H2SO4 49% cần dùng hết 158g axit.nếu hòa tan hỗn hợp trên vào NaOH 2M thì thể tích NaOH phản ứng là 200ml.Tìm % khối lượng mỗi oxit. (68%; 26,67%; 5,33%)
Bài 14: Khử hoàn toàn 15.2g hh FeO và Fe2O3 bằng H2, thu được sắt kim loại. Để hòa tan hết lượng sắt này cần dùng 100 ml dung dịch H2SO4 2M. Xác định thành phần phần trăm khối lượng trong mỗi oxit. Tính thể tích H2 đktc.(47,37%; 52,63%; 7,84 )
Nếu cô cạn cẩn thận dung dịch thì sau pứ thu được bao nhiêu gam tinh thể FeSO4.7H2O.(55,6g)
Bài 15: Cho 2,16g hỗn hợp gồm Na, Al, Fe vào nước dư thì thu được 0,448l khí H2(đktc) và chất rắn B chứa hai kim loại. Cho toàn bộ B tác dụng hết với 200 g dung dịch CuSO4 có nồng độ là 4,8% thì thu được 3,2g Cu và dung dịch C. Tách dung dịch C và cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH để thu được kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi tì thu được chất rắn D. Xác định khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp A? Tính khối lượng chất rắn D? Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch C?( Na=0,23g; Al=0,81g; Fe=1,12g)
Bài 16: Cho m (g) hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với đ HCl dư thu được 2,24 lít khí ở đktc và dd A. cô cạn dd A được 11,7 g muối.Tìm giá trị của m và xác định tên 2 KL kiềm, khối lượng
 
Gửi ý kiến