Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài dự thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tuấn
Ngày gửi: 19h:43' 23-08-2017
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số 211/GDĐT - VP Hoằng Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2017
V/v Tham gia cuộc thi tìm hiểu
“LLVT Thanh Hóa 70 năm xây
dựng chiến đấu và trưởng thành”.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 324/KH-BCH ngày 18/4/2017 của Ban CHQS huyện Hoằng Hóa; Công văn số 953/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2017 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu “LLVT Thanh Hóa 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành”. Căn cứ Công văn số 01-CV/BTC về việc ban hành thể lệ, đề cương đáp án tổ chức cuộc thi tìm hiểu “LLVT Thanh Hóa 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành”
Để cuộc thi tìm hiểu “LLVT Thanh Hóa 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành” triển khai có hiệu quả, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và học sinh cấp THCS.
2. Tổ chức phát động cuộc thi sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị mình. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực hưởng ứng và tham gia viết bài thi tìm hiểu “LLVT Thanh Hóa 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành” đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất .
3. Phổ biến Thể lệ, Đề cương của cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành (gửi kèm theo công văn) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Mỗi đơn vị chấm sơ khảo chọn 05 đến 10 bài xuất sắc nhất dóng gói và lập danh sách riêng, đồng thời gửi toàn bộ bài dự thi về Phòng GD&ĐT 4. Thời gian và địa điểm nạp bài thi:
- Thời gian: Từ 15 đến 25/8/2017.
- Địa điểm: Phòng GD&ĐT (qua ông Lê Văn Tuấn – chuyên viên Phòng GD&ĐT).
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Sở GD&ĐT ( báo cáo);
- Ban CHQS huyện (báo cáo);
- Lãnh đạo Phòng (chỉ đạo); ( Đã ký)
- Lưu: VT.

Lê Thu Lan

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”
( Kèm theo Công văn số 01/CV- BTC, ngày 03/5/2017
của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”)

I. TÊN CUỘC THI
Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI
1. Nội dung
Các bài dự thi trả lời 06 câu hỏi về lịch sử, truyền thống,  quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những chiến công xuất sắc của Đảng bộ Quân sự tỉnh, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:
          Câu hỏi 1 (10 điểm): Anh (chị) cho biết quá trình thành lập và hoạt động của tổ chức tiền thân  LLVT Thanh Hoá ngày nay?
         Câu hỏi 2 (10 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí, ý nghĩa chiến lược của tỉnh Thanh Hóa trong kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
          Câu hỏi 3: (15 điểm) Anh (chị) nêu những chiến công tiêu biểu và đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?
          Câu hỏi 4 (15 điểm): Anh (chị) cho biết những đóng góp nổi bật của Bộ CHQS tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc từ năm 1976 đến nay?
          Câu hỏi 5 (20 điểm): Anh (chị) hãy giới thiệu về 01 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của LLVT tỉnh (có thể đã được ghi nhận hoặc phát hiện mới)?
          Câu hỏi 6 (30 điểm): Trên cương vị công
 
Gửi ý kiến