Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp (dạy thêm)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
Ngày gửi: 16h:38' 13-08-2017
Dung lượng: 356.5 KB
Số lượt tải: 576
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Sỹ Năng)
Giáo án phụ đạo Tiếng Anh lớp 9.
Preparing: 24/8/2011 Week: 2
Teaching:30/8/2011
Review: Past simple
I.Objectives: Students repeat past simple tense and some
Structures rewrite the sentences
Grammar.
1.Past simple:
* Form: V- ed= ved S +ved +o.
*pronunciation: ed
Ed-(id ): t & d wanted needed
Ed- / t / : k, p, f , s , ss, sh , ch, looked stopped watched
Ed-/d / :là những âm còn lại. rained earned played
-It’s time s+ved
- It’s time since + s + ved? –it’s two years since I learn English
* notes: Model sentences.
1.How long is it since +s +ved? –How long is it since you had holiday.
It’s two years since I had a holiday.
2. When did S + v ( inf )? = How long ago +did +S +v?
How long have S +pII?
3.I haven’t seen her for a long time = I didn’t see her a long time
= I last saw her a time ago
4. I have learnt English for 5 years= I started to learn E 5 years ago.
2. Simple present:
a.Pronunciation: s or es
-s--/s / :k,p,f,t . es--/iz /: ces,ses,xes ges, shes, ches,xes ,zes
-es, s -/z /: là những âm còn lại
II .Exercises: 1.Sách bổ trợ nâng cao.
Ex 1 ( p 2): Choose A,B,C or D
Ex 2 ( p 2 ) Matching
Ex 3 ( p3 )Fill the each gap with a suitable preposition.
1.on 2. at 3.in 4.for 5.in 6.on 7.for 8.on
2.Sách ôn tập kiẻm tra.
Ex 3 ( p4 ) Choose the form words.
Ex 4,5 ( p6 ) Rewrite the sentences.
Question 1:Choose the word that has the underlined parts pronunced differently.( 5p)
1. A. depend B. enjoy C. separate D. returm
2. A. nature B. national C. narrow D. channel
3. A. invite B. river C. shrine D.primary
4. A.problem B. love C. box D. hobby
5. A. arrived B. mentioned C. ended D. loved
********************************** Checked: 29/8/2011


Prepairing:30/8/2011 Week :3
Teaching:7/9/2011 Structures: used to and Wish

I objectives: S +used to +V - S +be +used to + Ving - Wish
II Grammar:
a.S +used +v s +didn’t +use to +v
b. S +get + used to + ving
c. S + be + used to + ving… I am used to playing the guitar at night
d. Wish=ifonly=Would rather
S’d rather + v . I ‘d rather have a new car
S’d rather sb + did sth. I’d rather you came her on time.
e. enough +to V …./ too +to v…………..
III Exercises. 1. Bài tập bổ trợ nâng cao.
Ex . 1 (p5 ) Matching 1-b. 2-c . 3-a . 4-e 5.-d
Ex 3.( p 5 ) Supply the correct the word form.
Ex 4 ( p 6).Choose A,B,C Or D.
2. 670 câu bài tập trắc nghiệm.
Ex2. (p 3)Put the verbs in brackets in correct form.
Ex 4 ( p4 ) Make sentences with “wish”.
Ex 5 ( p5 ): Choose a,b,c or d.
1.a 2.c 3.d 4.c 5.b 6.a 7.b 8.c
Ex 6.( p5)Rewrite the sentences.
Ex 7. ( p 6 ) Choose the best answer in brackets to complete each of the following
Sentences.
1. a 2. c 3. d 4. b 5. e
Question III. Choose the word or phrase best complete
 
Gửi ý kiến