Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thi: toàn dân đoàn kết...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Văn Sự
Ngày gửi: 12h:46' 12-08-2017
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HOÀI NHƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 486/PGDĐT-PT
V/v tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và THCS trong huyện
Thực hiện Công văn số 1335/SGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai trong rộng rãi trong cán bộ, giáo viên nhà trường hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết này.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn gửi kèm Công văn này là Kế hoạch số 1271/KH-BCĐ ngày 17/7/2017 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp tỉnh để các đơn vị triển khai thực hiện. Các đơn vị báo cáo số lượng bài tham gia dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn (gửi vào địa chỉ mail: phongcvpgd@gmail.com) trước ngày 20/10/2017 để Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Nghệ An


 
Gửi ý kiến