Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH Thi Ảnh về môi trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Văn Sự
Ngày gửi: 12h:44' 12-08-2017
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HOÀI NHƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 487/PGDĐT-PT
V/v tham gia Cuộc thi
“Sáng tác ảnh về môi trường”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và THCS trong huyện
Thực hiện Công văn số 1300/SGDĐT-GDTrH ngày 17/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Sáng tác ảnh về môi trường”;
Để Cuộc thi được tổ chức thành công và đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc thi cụ thể như sau:
1. Phổ biến rộng rãi Thể lệ Cuộc thi đến các đối tượng tham gia (có Thể lệ đính kèm);
2. Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh tìm hiểu, sáng tạo, đưa ra các ý tưởng, sáng kiến về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững bằng hình thức sáng tác ảnh về môi trường;
3. Các đơn vị tiến hành xét chọn các tác phẩm xuất sắc và gửi về Tổng cục Môi trường để tham gia Cuộc thi do Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.
Sau khi tham gia Cuộc thi, các đơn vị báo cáo số lượng tác phẩm chọn tham gia dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn (gửi vào địa chỉ mail: phongcvpgd@gmail.com) trước ngày 25/10/2017 để Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Thị Nghệ An 
Gửi ý kiến