Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DAI HOI CONG DOAN 2017 DA CHỈNH SU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Đức Quán
Người gửi: Phan Đức Quán
Ngày gửi: 06h:45' 12-08-2017
Dung lượng: 1'019.3 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người

CĐGD HUYỆN CHÂU THÀNH
CĐCS TRƯỜNG THCS NGÔ HỮU HẠNH

Số: 10/QĐ-CĐCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Phước,ngày 07 tháng8 năm 2017QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Qui chế Đại hội Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Hữu Hạnh
Nhiệm kỳ 2012-2017


CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGÔ HỮU HẠNH

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ hướng dẫn số: 19/HD-CĐGD ngày 13 tháng 7 năm 2017 của CĐGD huyện Châu Thành về việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở;
Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn THCS Ngô Hữu Hạnh về việc Ban hành Quy chế Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017-2022.
Ban Chấp hành công đoàn trường THCS Ngô Hữu Hạnh,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Ban hành kèm theo quyết định này bản Qui chế làm việc của Đại hội Công đoàn trường THCS Ngô Hữu Hạnh - Nhiệm kỳ 2017-2022.
Điều 2. Đại biểu dự Đại hội Công đoàn trường THCS Ngô Hữu Hạnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Qui chế này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các Uỷ viên BCH;
- CĐGD huyện;
- Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

CĐGD HUYỆN CHÂU THÀNH
CĐCS TRƯỜNG THCS NHH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngã Sáu,ngày 16 tháng 8 năm 2017QUI CHẾ
Đại hội Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Hữu Hạnh
Nhiệm kỳ 2017-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-CĐCS ngày 07 tháng 8 năm 2017
của Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Hữu Hạnh)


QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Qui chế này qui định
1. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban Bầu cử;
2. Quyền ứng cử, đề cử người tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Hữu Hạnh;
3. Quyền và trách nhiệm của đại biểu và mỗi đại biểu dự Đại hội Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Hữu Hạnh;
4. Chế độ thông tin và phát biểu tại Đại hội.

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Đoàn Chủ tịch đại hội
1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập Đại hội đề nghị với Đại hội về số lượng, cơ cấu, danh sách. Đại hội biểu quyết (bằng cách giơ thẻ công đoàn) thống nhất về số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
a) Điều hành Đại hội theo đúng chương trình, nội qui, qui chế mà Đại hội đã thông qua.
b) Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận theo chương trình Đại hội. Dự thảo kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
c) Tổ chức hướng dẫn bầu Ban Chấp hành khoá mới, gồm các nội dung:
- Báo cáo tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành khoá mới;
- Đề nghị số lượng Ban Chấp hành cần bầu để Đại hội biểu quyết;
- Tập hợp danh sách ứng cử, đề cử báo cáo trước Đại hội; có quyền cho rút hoặc không cho rút tên khỏi danh sách đề cử (sau khi thống nhất trong Đoàn Chủ tịch theo nguyên tắc đa số), chốt danh sách bầu cử, lấy biểu quyết thông qua đề nghị số lượng, danh sách bầu Ban Chấp hành khoá mới để Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ công đoàn.
d) Giải quyết thắc mắc của Đại biểu trong quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc và chế độ làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số; phân công các thành viên điều hành Đại hội.
Điều 3. Ban Thư ký đại hội
1. Ban Thư ký đại hội do Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập Đại hội đề nghị với Đại hội về số lượng, cơ cấu, danh sách. Đại hội biểu quyết (bằng giơ thẻ công đoàn) thống nhất về số lượng, danh sách Ban Thư ký.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
a) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các bài tham luận của Đại biểu.
b) Cung cấp tài liệu có liên quan đến Đại hội cho Đoàn Chủ tịch.
c) Ghi chép các diễn biến trong Đại hội, theo dõi và ghi chép tóm tắt các ý kiến thảo luận, tham
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓