Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GIÁO ÁN VĨNH LONG
Người gửi: hoàng minh
Ngày gửi: 14h:53' 11-08-2017
Dung lượng: 771.5 KB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 0 người
PHẦN MỘT
CHƯƠNG I
Tuần: 1 BÀI 1
Tiết : 1
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
HV naém ñöôïc sau Chieán tranh: chia laøm 2 phe TBCN vaø XHCN do Mó vaø Lieân Xoâ ñöùng ñaàu moãi phe. Ñaây laø nhaân toá chuû yeáu chi phoái neàn chính trị vaø caùc quan heä quoác teá nöûa sau theá kæ XX.
2. Tư tưởng
Reøn luyeän phöông phaùp tö duy khaùi quaùt, ñaùnh giaù caùc vaán ñeà lôùn lòch söû theá giôùi
3. Kĩ năng
Nhaän thöùc roõ chính töø ñaëc tröng cuûa hai phe, ngay sau chieán tranh theá giôùi thöù hai, tình hình theá giôùi ngaøy caøng caêng thaúng, quan heä ñoái ñaàu quyeát lieät. Song song ñoù, vôùi thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm 1945, söï nghieäp caùch maïng cuûa nhaân daân Việt Nam lieân quan maät thieát vôùi tình hình theá giôùi, vôùi cuoäc ñaáu tranh giöõa 2 phe trong nhieàu thaäp kæ.
II. Thiết bị tài liệu
- Giáo viên: SGV, SGK, tranh ảnh, bản đồ thế giới.
- Học viên: SGK, chuẩn bị bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Nhắc lại sơ lược Chiến tranh thế giới thứ hai và khái quát chương trình Lịch sử lớp 12.
3. Giới thiệu bài mới
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của tình hình thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Vậy quá trình hình thành trật tự thế giới mới diễn ra như thế nào ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta đi vào tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động của Giáo viên
(GV)
Hoạt động của Học viên
(HV)
Nội dung

HĐ 1. Tìm hiểu Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

- GV nhắc sơ lược về Chiến tranh thế giới thứ hai.

- GV hỏi: Nguyên nhân dẫn đến Hội nghị Ianta ?

- GV nhận xét, chốt ý.
- GV sử dụng Hình 1 trong SGK để giới thiệu, diễn giảng thành phần tham dự Hội nghị.

- GV hỏi: Nội dung chính của Hội nghị ?


- GV nhận xét và kết luận.
- GV sử dụng bản đồ thế giới để xác định các khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng của Hội nghị.

- GV hỏi: Ý nghĩa của Hội nghị ?

- GV nhận xét và giải thích khái niệm “trật tự thế giới”.

- GV chuyển ý

HĐ 2. Tìm hiểu Sự thành lập Liên Hợp quốc

- GV chia lớp thành 4 nhóm:
*Nhóm 1. Trình bày sự thành lập Liên Hợp Quốc ?


*Nhóm 2. Trình bày mục đích của tổ chức Liên Hợp Quốc ?
*Nhóm 3. Trình bày nguyên tắc HĐ của Liên Hợp Quốc ?

*Nhóm 4. Trình bày các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc ?


- GV nhận xét chốt ý, kết luận, tóm tắt phần nội dung cần ghi nhớ.

- GV hỏi: Vai trò của Liên Hợp Quốc ?
- GV nhận xét và cung cấp thêm kiến thức bằng cách nêu ví dụ về sự giúp đỡ của Liên hợp quốc.


- GV kết bài.

- HV theo dõi SGK.

- HV tham khảo SGK và trả lời câu hỏi: Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, có nhiều vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra cho phe Đồng minh nên từ ngày 4 đến 11/2/1945 Hội nghị được triệu tập ở Ianta (Liên Xô).
- HV nhận xét

- HV quan sát, lắng nghe.- HV suy nghĩ trả lời:
+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
+ Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc, duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và Á nhằm giải giáp quân đội phát xít.
- HV nhận xét

- HV chú ý nghe GV giảng bài- HV trả
 
Gửi ý kiến