Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Este

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Sen
Ngày gửi: 10h:12' 08-08-2017
Dung lượng: 446.0 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 1: ESTE – LIPIT

Phần 1. Tóm tắt lí thuyết .
A. ESTE
I. Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este
Este đơn chức RCOOR’ Trong đó R là gốc hidrocacbon hay H; R’ là gốc hidrocacbon
Este no đơn chức : CnH2nO2 ( với n2)
Tên của este :
Tên gốc R’+ tên gốc axit RCOO (đuôi “ic”( “at” )
Vd : CH3COOC2H5 : Etyl axetat CH2=CH- COOCH3 : metyl acrylat
II. Tính chất vật lí:
- Nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số cacbon :
axit > ancol > este
- Một số mùi đặc trưng : Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butirat, etyl propionat có mùi dứa
III Tính chất hóa học :
1.Thủy phân trong môi trường axit : là phản ứng thuận nghịch (2 chiều )
RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH
!. Lưu ý: Một số este khi thủy phân không thu được ancol .
VD: CH3COOCH=CH2 + H2O  CH3COOH + CH3CHO.
CH3COOC6H5 + H2O  CH3COOH + C6H5OH
2.Thủy phân trong môi trường bazơ ( Phản ứng xà phòng hóa ) : là phản ứng 1 chiều
RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH
3. Phản ứng ở gốc hidrocacbon
a) Phản ứng trùng hợp
+ Trùng hợp vinyl axetat thành poli(vinyl axetat)

Poli (vinyl axetat) (PVA)
+ Trùng hợp metyl metacrylat thành poli(metyl metacrylat) – thuỷ tinh hữu cơ plexiglas).

b) Phản ứng cộng vào gốc không no
CH2=CHCOOCH3 + Br2 ( CH2Br - CHBrCOOCH3

4. Phản ứng giống andehit của este HCOOR’ (phản ứng tráng gương và khử Cu(OH)2/OH- tạo ra Cu2O↓đỏ gạch)
HCOOR’ + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O ( HOCOOR’ + 2Ag↓ + 2NH4NO3
5. Phản ứng khử este bởi Liti-nhôm hiđrua LiAlH4 thành ancol bậc I
RCOOR`RCH2OH + R`OH
IV. Điều chế :
1) Este của ancol: axit + ancol  este + H2O
RCOOH + R’OH  RCOOR’ + H2O .
2) Este của phenol : phenol + anhidric axit ( este + axit
C6H5OH + (RCO)2O ( RCOOC6H5 + RCOOH
3) Phương pháp riêng điều chế RCOOCH=CH2
RCOOH + CH≡CH ( RCOOCH=CH2
B.LIPIT
I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.
II. Chất béo:
1/ Khái niệm:
Chất béo là trieste của glixerol với axit béo có mạch cacbon dài ( C ≥ 16) gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
Công thức:R1COO-CH2 R1,R2,R3: là gốc hidrocacbon
(
R2COO-CH
(
R3COO-CH2
Vd:[CH3(CH2)16COO]3C3H5 : tristearoylglixerol (tristearin)
*Các axit béo thường gặp:
+ Axit béo no:
C15H31COOH: axit panmitic
C17H35COOH: axit stearic
+ Axit béo không no
C17H33COOH: axit oleic (1 nối đôi)
C17H31COOH: axit linoleic (2 nối đôi)
2/ Tính chất vật lí:
- Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trạng thái lỏng khi trong phân tử có gốc hidrocacbon không no. Ở trạng thái rắn khi trong phân tử có gốc hidrocacbon no.
3/ Tính chất hóa học:
a.Phản ứng thủy phân:
[CH3(CH2)16COO]3C3H5+3H2O 3CH3(CH2)16COOH+C3H5(OH)3
c. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo)
(C17H33COO)3C3H5+3H2(C17H35COO)3C3H5
lỏng rắn
b. Phản ứng xà phòng hóa:
[CH3(CH2)16COO]3C3H5 + 3NaOH 3[CH3(CH2)16COONa] +C3H5(OH)3
tristearin Natristearat → xà phòngPhần 2: Trắc nghiệm lý thuyết

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.
Câu
 
Gửi ý kiến