Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tài liệu đường lối cách mạng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ánh Nguyến Hyunie
Ngày gửi: 15h:29' 18-07-2017
Dung lượng: 43.3 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRẢ LỜI NGẮN GỌN
Câu 1. Nêu các sự kiện chính trị lớn của tình hình thế giới vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó đối với cách mạng Việt Nam.
- Sự kiện:
+ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
+ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917).
+ Quốc tế Cộng sản ra đời (3/1919).
+ Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
- Ảnh hưởng: lựa chọn con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.
Câu 2. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX?
- Chuyển biến về kinh tế:
+ Vừa tồn tại phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, vừa tồn tại phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn non yếu.
+ Kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
- Chuyển biến về xã hội:                                                     
+ Về chính trị: chuyên chế về chính trị.
+ Về văn hoá: thi hành chính sách ngu dân.
+ Về giai cấp: phân hóa thành 5 giai cấp và tầng lớp.
+ Về mâu thuẫn: có 2 mâu thuẫn cơ bản.              
Câu 3. Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng phong kiến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa của các phong trào đó?
- Phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng phong kiến:
+ Phong trào Cần Vương (1885 - 1896).
+ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913).
- Ý nghĩa:
+ Tinh thần yêu nước nồng nàn.
+ Ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường, bền bỉ của nhân dân Việt Nam.
Câu 4. Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX?
- Phong trào Đông du do Phan Bội Châu lãnh đạo.
- Phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh lãnh đạo.
- Phong trào Đông kinh nghĩa thục do Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp lãnh đạo.
Câu 5. Vì sao trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cách mạng vô sản?
Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Câu 6. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu năm 1925?
- Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Mở lớp huấn luyện cán bộ và ra tờ báo Thanh niên.
Câu 7. Hành trang tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc khi ra đi tìm đường cứu nước?
- Vốn hiểu biết về văn hoá dân tộc.
- Vốn hiểu biết về Nho học, Phật học.
- Những hiểu biết ban đầu về văn hoá phương Tây.
- Nhận ra sự hạn chế của các nhà yêu nước đương thời.
Câu 8. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?
- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 9. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có mâu thuẫn chủ yếu nào?
Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và tay sai.
Câu 10. Hậu quả của việc thực hiện chính sách thống trị về kinh tế của thực dân Pháp ở nước ta?
- Nền kinh tế Việt Nam tiến triển chậm chạp.
- Vừa tồn tại phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, vừa tồn tại phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn non yếu.
- Kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế của thực dân Pháp.
Câu 11. Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
Về chính trị: Thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền đối ngoại và đối nội của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Đồng thời thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức về chính trị đối với nhân dân Việt Nam.
Về kinh tế: Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế: tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp; xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
 
Gửi ý kiến