Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch BDTX THCS modul 1,2,3,4 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Thanh Tùng
Ngày gửi: 20h:59' 19-06-2017
Dung lượng: 226.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG
TRƯỜNG THCS TT CÙ LAO DUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2016 - 2017

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Chức vụ:
- Trình độ chuyên môn:
Bản thân tôi xin báo cáo về thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2016-2017 cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG 1:
1. Nội dung bồi dưỡng: 
- Chỉ thị 3031/CT-BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của BGD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục;
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông,
2. Kết quả đạt được: 
- Chỉ thị 3031/CT-BGD&ĐT chỉ rỏ năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn ngành phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
- Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đòi hơi mỗi người giáo viên phải luôn luôn phấn đấu, trao đổi học tập nâng cao tay nghề, tích cực thai đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh.
3. Những nội dung bản thân đã vận dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy/quản lý tại đơn vị: 
- Chỉ thị 3031/CT-BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của BGD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục. Theo bản thân tôi quan trong nhất là: nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở cấp học và trình độ đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học. Đây là 02 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
- Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
4. Tự đánh giá:
Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là ý thức dạy học tích cực, chủ động và sáng tạo.
- Tự đánh giá: Đạt yêu cầu,
II. NỘI DUNG 2:
1. Nội dung bồi dưỡng: 
- Quyết định số 1684/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017;
- Hướng dẫn số 1780 của SGD&ĐT Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2016-2017;
-
 
Gửi ý kiến