Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BT CHI BỘ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Vân Anh
Ngày gửi: 08h:11' 18-06-2017
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ EATAR
CHI BỘ TH TRẦN CAO VÂN

Số: …. / TT - CBTCV
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMEatar, ngày 26 tháng 5 năm 2017


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị chuẩn y Bí thư và Phó bí thư Chi bộ
Nhiệm kỳ: 2017-2020

Kính gửi: Đảng uỷ xã Eatar

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ xã Eatar, Chi bộ trường tiểu học Trần Cao Vân đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 vào ngày 25/05/2017 để tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời tổ chức bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, kết quả như sau:
Kết quả đã bầu Bí thư Chi bộ:
TT
Họ và tên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể


Đỗ Khánh Hoàn
Hiệu trưởng

Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ
TT
Họ và tên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể


Hoàng Thị Hương
Phó Hiệu Trưởng

 (Trích biên bản của đại hội được gửi kèm theo)
Chi uỷ chi bộ Trường tiểu học Trần Cao Vân kính đề nghị Đảng uỷ xã Eatar công nhận các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
Trân trọng !
T/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯĐỖ KHÁNH HUẤN
ĐẢNG UỶ XÃ EATAR
CHI BỘ TH TRẦN CAO VÂN
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMEatar, ngày 25 tháng 5 năm 2017


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu: Chức danh Bí thư Chi bộ trường TH Trần Cao Vân
Nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội Chi bộ trường TH Trần Cao Vân, ngày 25 tháng 05 năm 2017 đã bầu cử Chức danh Bí thư Chi bộ TH Trần Cao Vân nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
Đại hội thông qua danh sách bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ gồm:
TT
Họ và tên
Chức vụ đương nhiệm

1
Đỗ Khánh Hoàn
Bí Thư

2
Hoàng Thị Hương
Đảng viên

Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau đây:
1. Đ/c Vũ Văn Cường
2. Đ/c H Wân Căm
Tổ trưởng
Thư ký

 Tổ kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:
- Tổng số Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội 10 đại biểu.
- Tổng số Đảng viên có mặt dự Đại hội 09 đại biểu.
- Tổng số Đảng viên chính thức tham gia bỏ phiếu: 07 đại biểu.
Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.
Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu bầu không chính kiến: 07 phiếu.
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
TT
Họ và tên
Số phiếu đồng ý
Số phiếu không đồng ý

1
Đỗ Khánh Hoàn
7
0

2
Hoàng Thị Hương
0
7

Danh sách đồng chí trúng cử vào chức danh Bí thư Chi bộ trường TH Trần Cao Vân, nhiệm kỳ 2017-2020 là:
TT
Họ và tên
Số phiếu đạt được
Tỷ lệ %

1
Đỗ Khánh Hoàn
7
100

 Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, thông qua tại Đại hội Chi bộ vào lúc:
16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2017.
T/M TỔ KIỂM PHIẾU T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔ TRƯỞNG


Vũ Văn Cường Đỗ Khánh Hoàn

ĐẢNG UỶ XÃ EATAR
CHI BỘ TH TRẦN CAO VÂN
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMEatar, ngày 25 tháng 5 năm 2017


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu: Chức danh Phó Bí thư Chi bộ trường TH Trần Cao Vân
Nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội Chi bộ trường TH Trần Cao Vân, ngày 25 tháng 05 năm 2017 đã bầu cử Chức danh Phó Bí thư Chi bộ TH Trần Cao Vân nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
Đại hội thông qua danh sách bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ gồm:
TT
Họ và tên
Chức vụ đương nhiệm

2
Hoàng Thị Hương
Đảng viên

Đại hội đã bầu
 
Gửi ý kiến