Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn số 01 của Đảng uỷ về việc hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:53' 16-06-2017
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN TÁNH LINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ XÃ LA NGÂU
* La Ngâu, ngày 5 tháng 4 năm 2017
Số 01 -HD/ĐU
HƯỚNG DẪN
đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2017 - 2020
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU, ngày 23/3/2017 của Ban tổ chức Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Thường trực Đảng ủy hướng dẫn như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG.
Tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới 2017 - 2020 theo quy định của Điều lệ Đảng (khóa XI), Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; cụ thể:
- 8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều tổ chức Đại hội;
II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Thực hiện 02 nội dung sau:
1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020.
- Cấp ủy (nơi không có cấp ủy thì đồng chí Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm) chuẩn bị văn kiện trình Đại hội bao gồm: Báo cáo nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; tổ chức lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp; cấp ủy tu chỉnh lần cuối dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ tới để trình Đại hội thảo luận, quyết định.
+ Báo cáo của chi bộ gồm 3 nội dung:
- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017: báo cáo kiểm điểm phải đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; gắn kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến``, ``tự chuyển hóa`` trong nội bộ; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (những chi bộ mới thành lập thì đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập cho đến thời điểm Đại hội).
- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017: kiểm điểm của cấp ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục.
- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020: báo cáo phải xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.
+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020: trên cơ sở báo cáo, cấp ủy xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo.
2- Bầu cử cấp ủy khóa mới.
2.1- Tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi và số lượng cấp ủy khóa mới.
a- Yêu cầu và tiêu chuẩn cấp ủy viên:
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ, cụ thể là:
- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của
 
Gửi ý kiến