Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QĐ THÀNH LẬP TỔ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn lực
Ngày gửi: 21h:31' 28-06-2017
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT HUYỆN CAO LÃNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 67/QĐ-THCS PTH

Phương Thịnh, ngày 19 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ chấm điểm thi đua trường năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn phòng trường THCS Phương Thịnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Tổ chấm điểm thi đua trường năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Trần Ngọc Trung - Hiệu Trưởng - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Hữu Đức - P CTCĐ - Tổ phó;
3. Bà Nguyễn Thị Thơm - TT - Thành viên;
4. Bà Thái Cẩm Hằng - VT - Thư kí.
Điều 2. Tổ chấm điểm trường có nhiệm vụ sau:
- Tự chấm điểm thi đua năm học 2016-2017 theo bảng điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Chuẩn bị hồ sơ, minh chứng tương ứng theo từng nội dung, tiêu chí của bảng điểm.
- Thời gian tự chấm điểm thi đua trường tại đơn vị 8h ngày 29/5/2017.
- Thời gian nộp báo cáo về Phòng Giáo dục và đào tạo 7h30 ngày 01/6/2017.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ văn phòng, chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;


- Lưu: VT.
 
Gửi ý kiến