Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tổng kết chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:54' 16-05-2017
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người


ĐẢNG BỘ TT KRÔNG KLANG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS KRÔNGKLANG

Số ....- BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Krôngklang, ngày 04 tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS KRÔNGKLANG NĂM 2015
Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/09/2014 của Ban tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phan loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hang năm.
Căn cứ Công văn số 28-CV/HU ngày 02/11/2015 của huyện ủy Đakrông về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015.
Thực hiện Công văn số 02-CV/ĐU ngày 24/11/2015 của Đảng ủy thị trấn Krôngklang về đánh giá xếp loại Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cuối năm 2015.
Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 2015. Nay chi bộ trường THCS Krông klang đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ năm 2015 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016 với các nội dung như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường THCS Krông klang thành lập ngày 22 tháng 01 năm 2010 với tổng số 05 đảng viên; kết nạp được 07 đảng viên; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 01 đồng chí; giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng 03 đồng chí.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn toàn thị trấn Krôngklang. Thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo, phân công chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Krôngklang; Thực hiện phối hợp công tác với cơ quan chuyên ngành của địa phương và cấp trên.
Tổng số Đảng viên trong năm 2015 là 10 Đảng viên. Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 08 đ/c;dự bị là : 02 đ/c. Đảng viên Nữ là : 05 đ/c.Đảng viên là người dân tộc : 01 đ/c.
Về tình hình đội ngũ: Tổng số CB GV CNV do chi bộ quản lý là: 23 đ/c. Trong đó : CBQL: 02; GV: 17 ; CNV : 04
Về tổ chức các đoàn thể : Công đoàn gồm có 04 tổ công đoàn với tổng số 23 CĐV; với tổng số 265 đội viên.
Về Tổ khối có 04 tổ, trong đó : 03 tổ chuyên môn, 01 tổ VP
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ

I. Về lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước
- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đội ngủ nhà trường phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường những vấn đề cần thiết để phát huy tối đa hiệu quả công việc; giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ-Viên chức một cách chặt chẽ
2- Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhà trường, chương trình, kế hoạch công tác chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao:
*. Thực hiện các mục tiêu của chi bộ
Đạt chỉ tiêu đề ra cụ thể :
Học lực giỏi: 21 đạt 7.9%; Khá: 92 đạt 34.7%; TB: 152 đạt 57.4%;
Hạnh kiểm: Tốt: 158 đạt 59.6%; Khá: 97 đạt 36.6%; TB: 10 đạt 3.7%.
Chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm đạt so với kế hoạch năm học, chỉ tiêu học lực: học lực Khá, Giỏi đạt so với kế hoạch (42.6), không có học lực Yếu so với kế hoạch năm học (2.6)
- Kết quả học sinh giỏi văn hóa các cấp tổng số 26 giải. (vượt so kế hoạch năm học 11 giải) cụ thể.
- HSG văn hóa cấp Huyện. (22 giải vượt.)
- HSG văn hóa cấp Tỉnh. (04 giải)
Ngoài ra nhà trường tổ chức chọn và bồi dưỡng đội tuyển thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường (19 em đạt giải và tham gia thi cấp Huyện), đội tuyển thi giải Toán qua mạng (tổng số giải 23 vượt so kế hoạch năm học 15 giải)
Kết quả thi IOE
 
Gửi ý kiến