Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu đánh giá viên chức năm học 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Sỹ Minh
Ngày gửi: 17h:07' 05-05-2017
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
TRƯỜNG (TRUNG TÂM)........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 20... - 20 …

Họ và tên: .......................................................................................................
Chức danh: .....................................................................................................
Đơn vị công tác:..............................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp: ..................; Bậc: .......; Hệ số lương: ............
A. VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Tự đánh giá, phân loại
1. Đánh giá ưu, nhược điểm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Giải pháp khắc phục
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tự phân loại (Theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ).
...................................................................................................................................

.............., ngày..... tháng ... năm 20....
Người tự đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)


B. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
I. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
............, ngày tháng năm......
Thủ trưởng trực tiếp quản lý đánh giá
(ký và ghi rõ họ tên)


C. HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
I. Nhận xét ưu, nhược điểm
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. Kết quả phân loại đánh giá viên chức
(Theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)
...................................................................................................................................
................., ngày tháng năm …
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến